Konferanser

 Konferanser


KlinIKT 2012

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren

Scandic Hamar - 11. og 12. april 2012

Hovedtemaene for KlinIKT konferansene er det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. I 2012 vil vi sette innovasjon inn i dette bildet. Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men også gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og mennesker med ansvar for ledelse, fagutvikling, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren. Konferansen vil også være av interesse for kommunehelsetjenesten, pasientorganisasjoner, politikere og andre med interesse for innovasjon i helsesektoren.

Konferansen er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, og er den 4. i rekken. I år har vi også hatt med oss Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), Terningen Nettverk og KS som medarrangører.

Velkommen!

Vi er på sosiale medier! Hva gjør vi nå?

Halvdagsseminar om sosiale medier på Høgskolen i Lillehammer

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning ved Høgskolen i Lillehammer, Kommunikasjonsforeningen i Oppland og Hedmark og KS Hedmark og Oppland inviterer til halvdagsseminar om sosiale medier torsdag den 19. januar. Sammen har vi invitert noen av landets fremste eksperter og foredragsholdere innen temaet.

For mange virksomheter – både offentlige og private – er det ikke lenger et spørsmål om man skal bruke sosiale medier, eller hva sosiale medier er. Nå er det sentrale spørsmålet hvordan vi skal skape engasjement, hvordan vi kan bruke de nye kanalene på en effektiv måte og hva våre målgrupper forventer i sosiale medier.

Målgruppe for årets seminar er både ledere og kommunikasjonsmedarbeidere innen både offentlig sektor og private virksomheter.

Mer informasjon om program, påmelding og annen praktisk informasjon er å finne i menyen til venstre. Vel møtt!

Fagkonferansen i spesialpedagogikk 2012

Spesialpedagogikk i endring?

Høgskolen i Lillehammer, 15. mars

Konferansen arrangeres for tredje gang av Seksjon for pedagogikk , Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. De forrige konferansene har vært ansett som meget vellykket.

Tema for konferansen settes ved de to hovedforedragene. Her reflekterer professorene Kjetil Steinsholt og Charlotte Ringsmose rundt spørsmål om hvor vidt barnehagen og skolen fremmer barns utvikling og læring. Tilfredsstiller de samfunnets eller barn/unges behov?

Virker de fremmedgjørende, svekker eller forsterker de skillelinjer i samfunnet? Hva ses av tendenser i dagens utvikling? Hva kan alternative synsmåter bidra med?

Begge foredragene har teoretiske og praktiske tilnærminger.

Siste halvdel av dagen tilbys et rikholdig sesjonsprogram med en rekke mindre foredrag, der forskere ved HiL, tidligere MA-studenter og andre fagfolk fra regionen bidrar.

Ved fagkonferansen i spesialpedagogikk er det vårt håp å bidra til refleksjon og innsikt i vesentlige spørsmål for spesialpedagogikk og for pedagogikk generelt, i dagens så vel som i et framtidig perspektiv. Erfaringene våre tilsier at det er et stort behov for denne type faglig påfyll i regionen.

Vel møtt til en spennende dag ved Høgskolen i Lillehammer!

Rune Sarromaa Hausstätter

-studieleder for pedagogikk-

Reynell språktest

Sertifiseringskurs for Reynell språktest, for barn 1 1/2 - 6 år i 2012

Reynells språktest måler språkforståelse og talespråk hos barn fra 1 1/2 - 6 år. Testen er normert på grunnlag av et omfattende standardiseringsmateriale av norske barn i den aktuelle alderesgruppen. Gjennom testen får deltakerne god innsikt i temaet språkutvikling. De lærer å registrere barns språkferdigheter ved Reynells språktest. Testen kan også brukes som observasjonsmateriale for eldre barn som fungerer språklig tilsvarende dette alderstrinnet. En viktig side ved testen er at den gir muligheter for å undersøke barnets språkforståelse og dets talespråk relativt uavhengig av hverandre. Kurset omfatter undervisning (teori, gjennomgang av testen med eksempler, øvinger, mulige tiltak m.m.), 5 testopptak med barn uten kjente språkproblemer, og innsending av testprotokoller med skåring og oppsummering.

NB! Det forutsettes at alle deltakerne gjennomfører hele kurset, inklusive testopptak og godkjenning av testprotokoller.

Ved fullført kurs, samt innlevering og godkjenning av 5 testprotokoller, vil en oppnå sertifisering i Reynell språktest og motta kurssertifikat. For informasjon om opptakskrav, kursavgift og annen praktisk info, se praktisk informasjon. Vel møtt!

LOGOS 2012

Høgskolen i Lillehammer inviterer til LOGOS sertifiseringskurs den 8. februar 2012

Kurset arrangeres av seksjon for pedapogikk, Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved HiL i samarbeid med LOGOMETRICA - www.logometrica.com

LOGOS er en diagnostisk test for lese- og skriveferdigheter og kan brukes som et ledd i å avdekket mulige lese- og skrivevansker som f.eks. dysleksi. Ved hjelp av LOGOS-test kan en stille en rimelig presis diagnose av eventuelle lesevanskene.
LOGOS- testen er standardisert for barn, unge og voksne. Den inneholder en rekke deltester og gir omfattende opplysninger om hvilke delferdigheter leseren har vansker med, og hvilke delferdigheter leseren mestrer. Dette gir mulighet for å utarbeide et individuelt tilpasset pedagogisk undervisningsopplegg.

Målgruppe for kurset er pedagoger som arbeider på alle trinn i skoleverket, også i voksenopplæring.

Selve kurset går over en dag, men det kreves en del for- og etterarbeid. Forarbeidet består i å lese håndboka grundig, dessuten gjøre seg godt kjent med testen. Etterarbeidet består i å teste en elev med lesevansker og skrive rapporten som skal sendes Logometrica AS innen 5 måneder etter avsluttet kurs. Den innsendte rapporten skal inneholde utskrift av testen, vurdering av resultatene, konklusjon, forslag til videre kartlegging og tiltak.
For info om påmelding, priser og annet praktisk, les mer i siden "praktisk informasjon" som du finner i venstremenyen. Vel møtt!

Høgskolen i Lillehammer inviterer til LOGOS sertifiseringskurs den 8. februar 2012

Kurset arrangeres av seksjon for pedagogikk, Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved HiL i samarbeid med LOGOMETRICA - www.logometrica.com

LOGOS er en diagnostisk test for lese- og skriveferdigheter og kan brukes som et ledd i å avdekket mulige lese- og skrivevansker som f.eks. dysleksi. Ved hjelp av LOGOS-test kan en stille en rimelig presis diagnose av eventuelle lesevanskene.
LOGOS- testen er standardisert for barn, unge og voksne. Den inneholder en rekke deltester og gir omfattende opplysninger om hvilke delferdigheter leseren har vansker med, og hvilke delferdigheter leseren mestrer. Dette gir mulighet for å utarbeide et individuelt tilpasset pedagogisk undervisningsopplegg.

Målgruppe for kurset er pedagoger som arbeider på alle trinn i skoleverket, også i voksenopplæring.

Selve kurset går over en dag, men det kreves en del for- og etterarbeid. Forarbeidet består i å lese håndboka grundig, dessuten gjøre seg godt kjent med testen. Etterarbeidet består i å teste en elev med lesevansker og skrive rapporten som skal sendes Logometrica AS innen 5 måneder etter avsluttet kurs. Den innsendte rapporten skal inneholde utskrift av testen, vurdering av resultatene, konklusjon, forslag til videre kartlegging og tiltak.
For info om påmelding, priser og annet praktisk, les mer i siden "praktisk informasjon" som du finner i venstremenyen. Vel møtt!

Kurset arrangeres på Høgskolen i Lillehammer den 8/2. Noen viktige tidspunkter;

 • 09.00 Registrering starter
 • 09.30 Kursstart
 • 16.00 Slutt
Kursavgift: Kr. 3.200

I prisen inngår foruten det faglige programmet også lunsj og kaffe/te, vurdering av sertifiseringsrapport, utsending av sertifiseringsbevis, samt noe av kursmateriell. Forhåndsbetalt kursavgift kreves ved opptak og er en forutsetning for deltakelse på kurset. For å bli tatt opp på kurset stilles det krav om at håndbok for testen anskaffes, og at arbeidsstedet har kjøpt inn lisens for LOGOS-testen. Deltakelse i hele undervisningsopplegget, samt godkjente protokoller gir kurssertifikat.

Avmeldingsbetingelser

Avmeldingsgebyr på kr. 500 gjelder ved avmelding fram til 1.2.2011. Etter denne datoen vil kursavgiften ikke bli refundert uten gyldig legeattest.

Påmelding

Påmelding til LOGOS kurset skjer via dette nettbasert påmeldingsskjemaet. Søknadsfrist er 10. januar 2012.

Kurslitteratur

Kursboka ”LOGOS håndbok” bestilles på nettet hos LOGOMETRICA

Arrangør

Kurset arrangeres av seksjon for pedagogikk, Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med LOGOMETRICA.

For flere kurs innen spesialpedagogikk, klikk her.

Den 6. nasjonale helserettskonferansen

Samhandling og informasjonsbehandling i helsetjenesten

Høgskolen i Lillehammer har de siste fem årene arrangert en årlig nasjonal helserettskonferanse på Lillehammer. Målsettingen for konferansen er - og har vært - å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten, samt danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen. Konferansen arrangeres i år den 12. - 13. mars 2012 på Quality Hotel & Resort Hafjell

Tema for konferansen er samhandling og informasjonsbehandling i helsetjenesten. I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Når det gjelder rettslige virkemiddel, er det vedtatt omfattende lovendringer som har som mål å fremme bedre samarbeid mellom bl.a. kommuner og sykehus. En sentral lov er helse- og omsorgstjenesteloven som harmoniserer de kommunale helse- og sosiale tjenester og innfører et felles regelverk for disse tjenestene. Denne loven og tilknyttede bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven er sentrale tema på årets konferanse. Det samme er andre bestemmelser om samhandling og samarbeid i lovgivningen.

Endringer i lovgivningen som følge av samhandlingsreformen trer i kraft fra 1. januar 2012.

Det er også vedtatt økonomiske virkemiddel for å følge opp samhandlingsreformen. Et økonomisk virkemiddel er kommunalt medfinansieringsansvar, som vil være et tema på konferansen.

Samhandling forutsetter informasjonsutveksling, og behandling av informasjon er også viet oppmerksomhet. Blant andre aktuelle tema på konferansen er oppfølgning av barn av alvorlig syke pasienter.

Målgrupper for årets konferanse er helsepersonell og da primært leger, sykepleiere og psykologer, samt styremedlemmer i helseforetak, saksbehandlere i helsetjenesten, pasientorganisasjoner og ledere på ulike nivå både i den kommunale og statlige helsetjenesten.

Velkommen!

Intern Universitetskonferanse

Påmelding til konferansen

Frist for påmelding gikk ut den 17/10 og vi har nå tatt ned link til påmeldingsskjema. Dersom du ikke har meldt deg på og har en rolle i programmet, vennligst ta kontakt med per.eriksson@hil.no.

Trygdeforskningsseminaret 2011

Trygdeforskningsseminaret 2011 "Stønadssystemet - stadig nye utfordringer"

Lillehammer 28. - 29. november

Trygdeforskningsseminaret er en møtesplass for trygdeforskere og brukere av forskning i Norge. Et mål for seminaret er å gi presentasjoner av nyere forskning innenfor trygdeforskning/velferdsforskning, og å legge til rette for diskusjoner mellom forskere og de som jobber innenfor dette fagfeltet og er brukere av forskningen. Først og fremst er det et mål å formidle og diskutere forskning utført i Norge, men det er også et ønske å trekke inn forskning fra andre nordiske land.

Målgruppe for konferansen er trygdeforskere fra ulike fag og disipliner som økonomi, jus, statsvitenskap, sosiologi, medisin og psykologi. En annen viktig målgruppe er brukergruppen i form av ansatte i direktorat og departementer, NAV, Trygderetten, og ulike andre institusjoner.
Det legges opp til et seminar med en blanding av foredrag, kommentarer til foredragene og mulighet for kommentarer og spørsmål etter hvert hovedtema. Årets seminar vil ha følgende temaer:

 • Utfordringer for de nordiske velferdsstatene
 • Ungdom og stønad
 • Innvandrere og stønad
 • NAV-forskning
 • Farmasøytisk industri og hvordan den påvirker sykefraværet.

Det legges også det opp til parallelle sesjoner der de som ønsker det kan legge frem paper av pågående forskning. Det inviteres til en sesjon med tittelen ”Ungdom og stønad” og en sesjon om ”Innvandrere og stønad”. I tillegg blir det åpne parallellsesjoner for de som ønsker å presentere forskning om andre temaer.

Arrangører er Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med NAV Oppland.

Reiselivet - en attraktiv karrierevei?

19.-20. mai arrangerer UNISKA sine høgskoler på norsk og svensk side (der HiL er en del av samarbeidet) idéutviklingskonkurransen "24 Timer" på Lillehammer. Vi inviterer studenter som studerer reiseliv/turisme, innovasjon og industriell design /produktdesign. Med denne kombinasjonen så forventer vi spennende møter og kreative prosesser i arbeidet med å løse et skarpt oppdrag fra en oppdragsgiver fra reiselivsnæringen. Her vil de som deltar bl.a utvikle ferdigheter som vil være til nytte både i studie- og arbeidssammenheng og de får en anledning til å knytte kontakter både med medstudenter og næringsliv.

I forbindelse med arrangementet vil det 19.mai fra kl 11.30-16.00 bli arrangert et seminar rettet mot regionens reiselivsnæring, offentlige aktører, utdanningsmiljø, karriereveiledere/rådgivere mfl. Seminaret er gratis og inkluderer enkel lunsj og kaffe/te.

Tema for seminaret vil være: Reiselivet - en attraktiv karrierevei?

Bakgrunn: Norsk reiselivsnæring må bli mer kunnskapsbasert og innovativ for å møte kundens krav i fremtiden. Tilgangen på arbeidskraft og kompetansenivået i reiselivsnæringen blir sett på som den største utfordringen i forhold til å jobbe med innovasjon og dermed øke konkurransekraften til næringen. Hva kan bidra til at reiselivet blir en mer attraktiv karrierevei, og hvordan sikrer vi oss den kompetansen reiselivsnæringen trenger? Dette er spørsmål seminaret vil prøve å belyse med utgangspunkt både i utdanningsmiljøene og reiselivsnæringen.

Velkommen til seminar ved Høgskolen i Lillehammer!

24 Timmar

24 Timmar

Lillehammer, 19. – 20. mai 2011

Lillehammer- regionen har lange tradisjoner innenfor reiseliv, og allerede på 1800-tallet hadde området mange tilreisende. Ren luft, gode muligheter for friluftsliv året rundt, etter hvert et godt kulturtilbud har vært viktige rammebetingelser for den reiselivsutvikling vi har hatt fram til i dag. Lillehammer-regionen fikk et økt attraksjonstilbud og overnattingskapasitet forbindelse med de olympiske leker i 1994, og området har nå over 800.000 gjestedøgn pr. år.

Høgskolen i Lillehammer har i nært samarbeid med reiselivsnæringen utdannet studenter til ledende stillinger i reiselivet i over 40 år. Samarbeidet med næringen skjer i en rekke former fra bedriftsbesøk, studentoppgaver, gjesteforelesere, bedriftsstipendiater med mer. 24 Timmar er en innovativ måte å samarbeide med reiselivsnæringen på til nytte både for studenter og for oppdragsgiver. Oppdraget vil være hemmelig til den 19. mai kl. 13.00, men vil tematisk være innenfor innovasjon og produktutvikling av et reiselivsprodukt i Lillehammer regionen.

Studenter fra UNISKA sine høgskoler på norsk og svensk side inviteres til idéutviklingskonkurransen 24 Timmar på Lillehammer 19. – 20. mai. Vi inviterer studenter som studerer reiseliv/turisme, innovasjon og industriell design /produktdesign. Med denne kombinasjonen så forventer vi spennende møter og kreative prosesser i arbeidet med å løse et skarpt oppdrag fra vår oppdragsgiver. Her vil du som deltar bl.a utvikle ferdigheter som vil være til nytte både i studie- og arbeidssammenheng, knytte kontakter både med medstudenter og næringsliv og få en erfaring som blir en nyttig referanse på CVn.

Til 24 Timmar inviteres studenter fra følgende studier:

Karlstads Universitet

Turismprogrammet

Högskolan i Dalarna

Master Programme in Tourism Destination Development

Høgskolen i Østfold

Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Høgskolen i Gjøvik

Bachelorstudium i Teknologidesign og ledelse

Høgskolen i Akershus

Bachelor i Produktdesign

Høgskolen i Hedmark

Bachelor i natur- og økoturisme

Høgskolen i Lillehammer

Bachelor i Reiselivsledelse

Hver institusjon kan sende inntil 5 studenter. Studenter fra andre studier ved UNISKA institusjonene innenfor fag med innovasjon og/eller reiseliv er også velkommen til å delta. Frist for å sende inn påmelding er 15. april. Klikk i menyen til venstre for påmeldingsskjema.

For mer informasjon om 24 Timmar, se videoen fra Stål & Verkstads 24 Timmar i Karlstad. For ytterliggere spørsmål, kontakt per.eriksson@hil.no (telefon +47 612 88 352). I tilknytting til 24 Timmar planlegges det seminar rettet mot regionens reiselivsnæring. Oppdatert informasjon om seminarene vil bli lagt ut på www.uniska.org/24timmar.

SPRÅK 6-16

Språk 6-16 er den første standardiserte språkscreeningstesten for norske barn over 10 år. Testen er enkel og rask i bruk, og egner seg også til dynamisk bruk.

Dette er en screeningstest for språkvansker hos barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år. Testen tar sikte på å besvare generelle spørsmål som ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder, eller bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene?”
Innhold: Nærmere om innholdet bestilling av testmateriellet finner du her.

NB! Kursdeltakerne må medbringe 2010-utgaven av manual og testark.

Kursdatoer: 23. mars og 4. mai 2011

Undervisningen:

Første dag:
1. Hva er språkvansker?
2. Gjennomgang av oppgavene i ”Språk 6-16”
3. Gjennomgang av nye normer
4. Undergrupper av barn med språkvansker
Deretter kommer en mellomperiode der deltakerne prøver ut testen

Andre dag:

Deltakerne har med seg profiler fra barn de har testet (med foreldrenes samtykke).
Kasus legges fram av deltakerne og erfaring med bruk av testen diskuteres.

Kursholder: Ernst Ottem

Arbeidsomfang: Middels
Opptak: Etablerte fagfolk med erfaring i bruk av kartleggingsmateriell, vil ha størst utbytte av kurset. Kurset passer for fagfolk med pedagogisk bakgrunn og studenter i spesialpedagogikk, som arbeider med barn/elever som trenger spesiell hjelp. Skjema for registrering til kurset finner du i menyen til venstre.
Kursavgift: 2.500 (vil bli fakturert av Høgskolen i Lillehammer)

KlinIKT 2011

En kunnskapsbasert helsetjeneste med IKT som verktøy.

Lillehammer Radisson Blu - 6. og 7. april 2011

Hovedtemaene for KlinIKT konferansene er det tverrfaglige skjæringsfeltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men også gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater. Årets tema er: "En kunnskapsbasert helsetjeneste med IKT som verktøy".

Målgruppen for konferansen er ledere, helsepersonell, IT-ansatte, lærere og forskere i helseforetak, kommuner, og universitet og høgskoler. Konferansen vil også være av interesse for pasientorganisasjoner, politikere og andre med interesse for IKT-støttet kunnskapsbasert praksis.

Konferansen er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, og er den 3 i rekken.I år har vi også hatt med oss Helse Sør- Øst og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) som medarrangører.

LOGOS kurs

Høgskolen i Lillehammer inviterer til LOGOS kurs den 16. februar 2011

LOGOS er en diagnostisk test for lese- og skriveferdigheter og kan brukes som et ledd i å avdekket mulige lese- og skrivevansker som f.eks. dysleksi. Ved hjelp av LOGOS-test kan en stille en rimelig presis diagnose av eventuelle lesevanskene.
LOGOS- testen er standardisert for barn, unge og voksne. Den inneholder en rekke deltester og gir omfattende opplysninger om hvilke delferdigheter leseren har vansker med, og hvilke delferdigheter leseren mestrer. Dette gir mulighet for å utarbeide et individuelt tilpasset pedagogisk undervisningsopplegg.

Selve kurset går over en dag, men det kreves en del for- og etterarbeid. Forarbeidet består i å lese håndboka grundig, dessuten gjøre seg godt kjent med testen. Etterarbeidet består i å teste en elev med lesevansker og skrive rapporten som skal sendes Logometrica AS innen 5 måneder etter avsluttet kurs. Den innsendte rapporten skal inneholde utskrift av testen, vurdering av resultatene, konklusjon, forslag til videre kartlegging og tiltak.

Målgruppe for kurset er pedagoger som arbeider på alle trinn i skoleverket, også i voksenopplæring

For å bli tatt opp ved kurset kreves dokumentert minimum 30 sp spesialpedagogikk i tillegg til pedagogisk grunnutdanning.

Kurset arrangeres av seksjon for pedagogikk, Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsfag ved HiL i samarbeid med LOGOMETRICA - www.logometrica.com på Høgskolen i Lillehammer den 16. februar 2011.
Vel møtt!

Fagkonferanse i spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk i endring?

Fredag 18. mars 2011, Høgskolen i Lillehammer

Konferansen arrangeres av seksjon for pedagogikk, Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsfag ved Høgskolen i Lillehammer. Første gang for dette arrangementet var 19. mars 2010. Det ble ansett som meget vellykket og vi følger opp vårt løfte fra da om en årlig regional konferanse innenfor spesialpedagogikk. Hovedtema da var "lærings- og arbeidsmiljø". For konferansen i 2011 er hovedtema Tidlige tiltak, forebygging og frafall i opplæringen".

Ved denne konferansen er det vårt håp å bidra til refleksjon og innsikt i vesentlige målsettingsspørsmål for spesialpedagogikken, i dagens så vel som i et framtidig perspektiv. Erfaringene tilsier at det er et stort behov for denne type faglig påfyll i regionen.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune og Utdanningsforbundet i Oppland.Vel møtt til en spennende dag ved Høgskolen i Lillehammer!

Rune Sarromaa Hausstätter

-studieleder for pedagogikk-

Frafall i videregående opplæring: Hva kan gjøres for å forhinde det?

Nasjonal konferanse på Hamar 4.-5.april 2011

Frafall i videregående opplæring: Hva kan gjøres for å forhindre det?

Uansett hva ’barnet’ skal hete - minske drop-out, hindre frafall, øke gjennomstrømming, redusere bortvalg – så er det er et stort og alvorlig problem at mange elever ikke fullfører videregående opplæring. Mange har dokumentert hvilke negative følger dette får for den enkelte og for samfunnet. På denne konferansen vil vi først og fremst fokusere på hva som kan gjøres for å øke sjansen for at elevene gjennomfører skoleløpet sitt. Hvordan kan f. eks. opplæringen og vurderingsordningene i skolen tilpasses bedre til dem som faktisk går der? Vi vil på konferansen lytte til elevenes stemmer, så vel som forskerens og praktikerens.

Målgruppe for konferansen er særlig lærere, rådgivere, skoleledere, PPT og skoleeiere, men også politikere, forskere og lærerutdannere.

Arrangører er de nasjonale kompetansenettverkene Nettverk for tilpasset opplæring (NETTOPP) og Nettverk for elev- og lærlingvurdering (NELVU)

Teknisk arrangør: Kurs og oppdragsenheten, Høgskolen i Hedmark og Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer.

Vi ønsker alle vel møtt til konferansen!
Med vennlig hilsen for arrangørene

Grete Dalhaug Berg, Kari Nes og Stephen Dobson

NNFF 5. forskningskonferanse

NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjons-nedsettelse og marginalisering/ diskriminering.

En hovedaktivitet for nettverket vil være å arrangere en nasjonal forskningskonferanse annet hvert år. Neste konferanse vil bli arrangert i Bodø i 7. - 8. juni 2012. Tema for konferansen er "Norsk forskning om funksjonshemming - utfordringer sett innenfra og utenfra"

Konferansen skal reise tanker og refleksjoner om norsk forskning om funksjonshemming sett fra ulike faglige ståsteder. Hva kan vi lære av andre forskningsområder og forståelsesrammer, og hvordan påvirkes fagfeltet av inkluderings- og mangfoldsdebatten? Hvordan forholder forskningen om funksjonshemming seg til andre tilgrensede forskningsfelt og hvordan inkluderes problemstillinger vedrørende funksjonshemming i andre forskningsfelter så vel som i inkluderings- og mangfoldsdebatten?
Mer om konferansen vil bli lagt ut fortløpende. Vel møtt!

Konferansen har fått nye nettsider. Klikk her!

SeLL 20 års jubilieum

Invitasjon til fagseminaret

Nysgjerrighet og læringslyst - en livslang prosess

Høgskolen i Lillehammer, fredag 15. oktober kl.13.00 - 16.00

Sted: Auditorium C

Senter for livslang læring feirer 20-års jubileum i 2010. Anledningen markerer vi med et faglig seminar med fokus på Etter- og videreutdanning i et 20 års perspektiv, og hvor vi inviterer våre samarbeidspartnere og andre interesserte.

Programmet for seminaret er

13.00:

 

"Bite ti" og vrimling

13.30:

 

”Tenk å gå i graven uten å vite hva rumpetroll heter på oldpersisk!” Tanker om læring og læringsglede ved Inge Eidsvåg, lektor og forfatter

14.00:

 

“Betingelser for voksnes læring” ved professor Gunnar Grepperud, Universitetet i Tromsø

14.45:

 

Pause

15.00:

 

Debatt: “Hvordan kan høgere utdanning bli mer attraktivt for voksne i arbeid?”

 • Hans Rindal, konserndirektør i Moelven Industrier
 • Aksel Hagen, stortingspolitiker SV
 • Tore Haug, NHO Reiseliv
 • Benedicte Sterner, spesialrådgiver utdanning og kompetansepolitikk LO
 • Sigfried Stendahl, Avdelingsleder Sykehuset Innlandet og deltidsstudent på lederutviklingsprogram ved HiL
 • Mette Villand Reichelt, avd.direktør Senter for livslang læring, HiL
 • Ordstyrere: Professor Jon Helge Lesjø ved HiL

Seminaret er gratis. Påmelding innen 12. oktober 2010 via lenken "påmelding" i venstremenyen.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Senter for livslang læring

Didaktikk og teknologi

Didaktikk og teknologi 2011

Høgskolen i Lillehammer inviterer for 5. gang fagfolk fra norsk utdanningssektor, både forskere og andre fagfolk som jobber med fleksibel undervisning til konferansen Didaktikk og teknologi. Konferansen arrangeres på Lillehammer den 7. - 8. februar. En viktig målsetting med konferansen er å gi deltakerne økt innsikt i grunnleggende problemstillinger knyttet til fleksibel undervisning i utdanning. Tema for neste års konferanse er ”Visuell danning i utdanning”. Med det ønsker vi å gå nærmere inn i hvilke konsekvenser det har at vi må forholde oss til det som betegnes som “an iconic turn” - den økende betydningen av bilder i samfunnet. Tradisjonelle måter å undervise på blir utfordret, men også våre forestillinger om danning. Vi legger opp til brede tilnærminger, både filosofiske, sosiologiske, teknologiske og didaktiske. I tillegg legger vi vekt på å trekke inn fenomener som alle har et forhold til, som for eksempel bruken av PowerPoint.

Konferansen vil kombinere hovedinnledninger i plenum med et omfattende program i parallelle sesjoner der inviterte innledere tar opp temaer knyttet til hovedtemaet. I forkant av konferansen arrangeres den internasjonale konferansen ”4th International Conference on Digital Storytelling”.

5. Nasjonale helserettskonferansen

Den 5. nasjonale helserettskonferansen

Høgskolen i Lillehammer har de siste fire årene arrangert en årlig nasjonal helserettskonferanse på Lillehammer. Målsettingen for konferansen er og har vært å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten, samt danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen. Konferansen arrangeres i år den 7. - 8. mars 2011 på Quality Hotel & Resort Hafjell

Tema for konferansen er rett til helsehjelp. Rett til nødvendig helsehjelp er lovfestet i kommunehelsetjenesten og pasientrettighetsloven. Rett til helsehjelp kan også fremkomme gjennom pliktregler for helsepersonell og helseinstitusjoner, slik som bestemmelsene om øyeblikkelig hjelp i helsepersonelloven og spesialisthelsetjensteloven. Flere særlover regulerer også rett til spesialisthelsehjelp. Den 5. nasjonale helserettskonferansen tar sikte på å belyse retten til helsehjelp ut fra ulike perspektiver: Barns rett til helsehjelp, rett til helsehjelp innen det psykiske helsevern, håndhevelse av rettighetene og skjønnsutøvelsen ved fastsettelse av rettigheter.Vi vil også ha søkelyset på reformer i helselovgivningen og på samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten.

Målgrupper for årets konferanse er helsepersonell og da primært leger, sykepleiere og psykologer, samt styremedlemmer i helseforetak, saksbehandlere i helsetjenesten, pasientorganisasjoner og ledere på ulike nivå både i den kommunale og statlige helsetjenesten.

Velkommen!

Kan vi fjerne fattigdommen i Norge?

Konferansen «Kan vi fjerne fattigdommen i Norge?» vil bli arrangert i Oslo den 9. – 10. november 2010 på Ingeniørenes Hus Møtesenter. Konferansen vil rette seg mot politikere, myndigheter, organisasjoner som jobber med fattigdom og sosialtjenesten innenfor NAV.

Vi som står bak konferansen – Stiftelsen Rettferd for taperne, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Høgskolen i Lillehammer ønsker gjennom konferansen å forsterke fokuset på fattigdom. Spesielt vil vi fokusere på barnefattigdom som har økt kraftig i Norge siden 2000. Hvordan styrke barnefamiliene? For å styrke fattige barn må innsatsen rettes mot de fattige voksne. Bolig, arbeid og økonomi er tre ord som er helt avgjørende i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. I tre parallelle sesjoner vil konferansen drøfte hvordan fattigdom kan og bør bekjempes gjennom boligpolitikk, inkludering i arbeidslivet og bedre økonomiske betingelser, særlig for barn og deres familier. Sentrale personer fra norsk samfunnsdebatt, organisasjoner, myndigheter og berørte grupper vil dele sine tanker og erfaringer og delta i konstruktiv samtale med konferansens deltakere. Til konferansen kommer blant andre Audun Lysbakken, Roar Flåthen, Georg Rønning, Bjørn Hvinden, Sturla Stålsett og Honoratte Muhanzi Kashale.

Konferansen er støttet økonomisk fra EU og er et tiltak i ”Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon”.

CREATE - SHARE - LISTEN

4th International Conference on Digital Storytelling

Welcome to "CREATE - SHARE - LISTEN" - The 4th International Conference on Digital Storytelling - a meeting place for practitioners, researchers, storytellers and visionaries.

The content will include presentations, theoretical reflections, case stories, workshops and great experiences. Meet world renowned speakers and be inspired. Among speakers that have confirmed their presence are Joe Lambert; director of The Center for Digital Storytelling, Glynda Hull; "space2cre8", Bjarke Myrthu; Storyplanet, Knut Lundby; Mediatized stories, Simon Strömberg, "Speaking Youth, City of Stockholm", Pip Hardy; "Patient voices" and Professor John Hartley, Queensland University of Technology.

We explore the increasing diversity in the use of Digital Storytelling and seek to contribute to knowledge and understanding of the potential of digital storytelling in a variety of contexts. These cover emerging new areas of use related to educational purposes and health, leisure,recreation, activism, community building, planning, professional communication and reflection.
Contributions should aim at building knowledge about digital storytelling as a genre and its ambitions and potentials in society. We therefore welcome critical and well founded presentations of applications in various contexts, methods and expressions used and in what directions future developments might go. Program outline, themes and call for contributions will appear here shortly.
The organisers consist of an informal network from higher education, research, administration and private enterprise in close cooperation with Center for Digital Storytelling (CDS).
Welcome to Norway and Lillehammer, February 5. - 7. 2011!

Den 4. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming

Den 4. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming

Velkommen til den fjerde nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemming i Oslo den 18. – 19. oktober 2010. Hovedtema for årets konferanse er ”Rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne”.

FN-konvensjonen som Norge har hatt som siktemål å ratifisere i 2010, har som formål å ”fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter og å fremme respekten for deres iboende verdighet”. Land som ratifiserer konvensjonen påtar seg ” å treffe alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er nødvendige for å virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon”. Hva har dette å si for norsk funksjonshemmingspolitikk? Hvilke utfordringer står Norge overfor når det gjelder rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne?
Temaet vil bli belyst både fra et internasjonalt perspektiv og fra et norsk ståsted og i form av plenumsinnlegg og paneldebatt. I tillegg har vi som tidligere konferanser et bredt spekter av paperpresentasjoner innenfor en rekke temaer innen forskning om funksjonshemming.

Norges forskningsråd legger om sin støtte til forskning om funksjonshemming. For å forberede norske forskningsmiljøer på hva som vil skje når finansieringsmulighetene endres, har vi utvidet programmet med en ekstra plenumssesjon som skal drøfte implikasjonene av dette. Hva betyr det å tenke forskning på tvers, hva er forskningsfeltets forskningsstrategiske agenda nå, hvor trengs det ny og mer kunnskap og med hvilke perspektiver, hva slags rammevilkår har feltet, hvor er finansieringsmuligheter og hvordan går vi videre?

Vel møtt!

LOGOS kurs

LOGOS sertifiseringskurs på Høgskolen i Lillehammer den 24 mars 2010

Kurset arrangeres av seksjon for pedagogikk, Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsfag ved HiL i samarbeid med LOGOMETRICA - www.logometrica.com

LOGOS er en diagnostisk test for lese- og skriveferdigheter og kan brukes som et ledd i å avdekket mulige lese- og skrivevansker som f.eks. dysleksi. Ved hjelp av LOGOS-test kan en stille en rimelig presis diagnose av eventuelle lesevanskene.
LOGOS- testen er standardisert for barn, unge og voksne. Den inneholder en rekke deltester og gir omfattende opplysninger om hvilke delferdigheter leseren har vansker med, og hvilke delferdigheter leseren mestrer. Dette gir mulighet for å utarbeide et individuelt tilpasset pedagogisk undervisningsopplegg.
Selve kurset går over en dag, men det kreves en del for- og etterarbeid. Forarbeidet består i å lese håndboka grundig, dessuten gjøre seg godt kjent med testen. Etterarbeidet består i å teste en elev med lesevansker og skrive rapporten som skal sendes Logometrica AS innen 5 måneder etter avsluttet kurs. Den innsendte rapporten skal inneholde utskrift av testen, vurdering av resultatene, konklusjon, forslag til videre kartlegging og tiltak.
For info om påmelding, priser og annet praktisk, les mer i siden "praktisk informasjon" som du finner i venstremenyen. Vel møtt!

Barnemishandling – tør vi se det - hva gjør vi?

Et seminar om ansvar, kompetanse og samarbeid mellom de som arbeider for og med barn

Mange barn lider. Omsorgsvikt og mishandling kan ødelegge barndommen og sette varige spor både fysisk og mentalt. Særlig komplisert blir den lidelse som påføres der trygghet bør finnes; - i familien.

Alle voksne har et ansvar for alle barn. Vi er mange som arbeider med barn og unge og dette ansvaret hviler derfor i stor grad på oss. Vi er mange som kan oppdage omsorgssvikt og mishandling og gjøre noe med det! Tør vi se det, og hva gjør vi?

Som barnelege har jeg erfart hvor viktig samarbeid er for at en mistanke skal bli forfulgt og for at omsorgssvikt og mishandling skal oppdages. Den nye barnevernsloven, samhandlingsreformen og ”Barnas stortingsmelding nr. 1” er styringsdokumenter som skal sikre et slikt samarbeid.

Mistanke om at voksne svikter barn er alltid ubehagelig. Enten vi arbeider i barnehage, skole, helsevesen, ungdomsarbeid eller i politiet, kan mange føle usikkerhet, vantro og tvil rundt grunnlaget for bekymringen. Dilemmaene er mange. Hvordan hindre at usikkerhet og ambivalens lammer våre handlinger? Bekymring og gryende visshet om at et barn lider, uten å gripe inn, er å påføre barnet ytterligere sjelesår. Voksne som ble utsatt for mishandling i barndommen kan ofte føle større svik fra de som visste, men ikke gjorde noe, enn overfor de som sto bak mishandlingen. Vi må tørre å se og vi må tørre å gjøre noe!
Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK) og Barnevernstudiet ved Høgskolen i Lillehammer samarbeider med Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark for å sette fokus på samhandling mellom de som jobber for og med barn. Vi ønsker å tematisere barns rett til beskyttelse og de samarbeidsutfordringer dette gir. Vårt mål er å arrangere en årlig samling (seminar) og skape et forum for samarbeid på tvers av etater i Innlandet. For å få til samhandling ønsker vi deltakelse fra ulike grupper som jobber for og med barn, lærere, førskolelærere, barnevernsansatte, ansatte og frivillige i barne og ungdomsarbeid, ansatte ved ungdomsbaser, helsepersonell og andre.
Vårt felles ansvar for å oppdage tidlig og forhindre omsorgssvikt og mishandling må tas på alvor.
Vi starter dette arbeidet ved å invitere deg som arbeider med barn eller unge til et tverrfaglig dagsseminar på Høgskolen i Lillehammer 17. februar 2010.

For arrangementskomiteen

Dag Helge Frøisland

Stipendiat/Barnelege

Fagkonferanse i spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk i endring?

19. mars 2010, Høgskolen i Lillehammer

Konferansen arrangeres av seksjon for pedagogikk, Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsfag ved Høgskolen i Lillehammer.

Målgruppe for fagkonferansen er ansatte i skole, barnehage, PPT og i administrative stillinger knyttet til fagfeltet og studenter.

Ved denne konferansen er det vårt håp å bidra til refleksjon og innsikt i vesentlige målsettingsspørsmål for spesialpedagogikken, så vel i dagens som i et framtidig perspektiv.

Fagkonferansen tar opp tre hovedtemaer som er aktuelle for spesialpedagogikkens rolle i utdanningssystemet i dag:

 • Bakgrunn for og konsekvenser av NOU 2009: 18 Rett til læring, ”Midtlyngutvalget”.
 • Elevers og læreres opplevelse av læringsmiljøet.
 • Spesialpedagogikkens plass i utdanningssystemet og den etiske fordring.

Det var store forventninger knyttet til innstillingen fra ”Midtlyngutvalget”, som kom sommeren 2009. Hvilke svar ga denne utredningen på spørsmål knyttet til spesialundervisningens og spesialpedagogikkens rolle i utdanningssystemet i dag? Barn og ungdom har barnehagen og skolen som sin arbeidsplass; hvordan opplever de at de har det der? Hva er lærernes opplevelse? Hva med minoritetsspråk som spesialpedagogisk utfordring?

En del nylig utført og igangværende forskning blir presentert under konferansen. Her nevnes særlig professorene Einar og Sidsel Skaalvik, NTNU. Vi presenteres også noe av høgskolens egen forskning, herunder studentforskning gjennom avsluttede mastergrader i 2009.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, v/Utdanningsdirektøren, KS i Hedmark og Oppland og Utdanningsforbundet.

Vel møtt til en spennende dag ved Høgskolen i Lillehammer!

Rune Sarromaa Hausstätter

-studieleder for pedagogikk-

Halvdagsseminar om sosiale medier

Kanskje avgjør sosiale medier om et hotell, en kommunal satsning eller en bilmodell blir en suksess eller en fiasko. Likevel er det stor usikkerhet knyttet til hvordan vi skal kommunisere i sosiale medier.

Tradisjonelle medier som aviser sliter med synkende opplagstall og endrede leservaner. Samtidig sitter 14 år gamle Voe (Emilie Nereng) hjemme i Hønefoss og poster innlegg daglig på sin blogg. Fra starten i mars i 2009 har dette blitt Norges mest leste blogg. Nå (desember) har Voe 70.000 unike lesere daglig. Medievanene endrer seg.

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning ved Høgskolen i Lillehammer inviterer til et halvdagsseminar om hvordan sosiale medier påvirker vår kommunikasjon, og hva ulike aktører kan gjøre for å lykkes i den nye mediehverdagen. For å hjelpe oss, har vi invitert fagkapasiteter som kan gi oss noen svar, samt foredragsholdere som har tatt de sosiale mediene i bruk.

Vel møtt!

Les mer om våre foredragsholdere her

Den 4. nasjonale helserettskonferansen

Høgskolen i Lillehammer har de siste tre årene arrangert en årlig nasjonal helserettskonferanse på Lillehammer. Målsettingen for konferansen er og har vært å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten, samt danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen. Konferansen arrangeres i år i sin helhet på Lillehammer og Radisson SAS Lillehammer Hotel den 8. - 9. mars 2010.

Tema for den kommende konferansen er "samhandling og kvalitet i helsetjenesten". Samhandling i helsetjenesten er satt på dagsorden av våre politikere og helsemyndigheter. Sentrale helsepolitiske føringer krever at sykehus og primærhelsetjenesten samarbeider slik at pasientene i større grad opplever å få koordinerte tjenester, at de opplever kontinuitet og faglig god kvalitet gjennom hele pasientforløpet. Dette forutsetter at de organisatoriske, økonomiske og juridiske rammebetingelser legger til rette for å sikre alle pasienter helhetlige og koordinerte helsetjenestetilbud. En av de store utfordringene i helsetjenesten i dag, er å sikre pasienter med uavklarte og diffuse tilstander, og med kroniske og alvorlige sykdommer en sammenhengende og helhetlig helsetjeneste. Dette uavhengig av om tjenesten ytes av primærhelsetjenesten eller sykehus.

Temaet samhandling og kvalitet vil bli belyst ut fra både politiske, juridiske, økonomiske og etiske perspektiver.
Målgrupper for konferansen er helsepersonell og da primært leger, sykepleiere og psykologer, styremedlemmer i helseforetak, pasientorganisasjoner, samt ledere og saksbehandlere på ulike nivå både i den kommunale og statlige helsetjenesten

Vel møtt!

Penger til besvær 2009

Penger til besvær 2009

29. – 30. oktober 2009. Rica Nidelven Hotel - Trondheim

Økonomiske problem for privatpersoner. Hvilke konsekvenser har dette for samfunnet, den enkelte skyldner og fordringshaver? En nasjonal konferanse om økonomiske problemer for privatpersoner sett i et samfunnsperspektiv. Arrangører for konferansen er NAV Drift og utvikling (NDU) i samarbeid med HUSK.

Bakgrunn for konferansen

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har NDU trappet opp arbeidet med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i nært samarbeid andre sentrale aktører på området. Opptrappingen er tredelt og har som formål å sikre informasjon og bevissthet omkring økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, styrke kompetansen og sikre statistikk og rapportering fra arbeidet. Konferansen ”Penger til besvær” er en del av satsingen på området og har som formål å skape større allmenn bevissthet om økonomiske problemer for privatpersoner som et problem for samfunnet som helhet og for de personer og foretak som konkret blir berørt.

Konferansens målsetting

Konferansen som er den femte i rekken, vil kunne bidra til å øke kompetansen for de utdanningsinstitusjoner og hjelpeorganer som er opptatt av problemområdet. Samtidig belyser konferansen hvilke muligheter man har til å forebygge de økonomiske problemer som mange privatpersoner blir berørt av.

Målgrupper for konferansen

Ansatte ved universitet og høgskoler som tilbyr sosionomutdanning og/- eller velferdsutdanning, Fylkesmannsembetene, forskningsinstitusjoner, organisasjoner, politikere, kredittinstitusjoner, kommunalt ansatte som jobber med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning og andre som arbeider med problematikken rundt privatpersoners økonomiske situasjon. Det er begrenset antall plasser på konferansen. Om antallet påmeldte overstiger vår kapasitet, forbeholder vi oss retten til prioritere deltakere slik at alle målgrupper representeres.

Vel møtt til to spennene konferansedager på Rica Nidelven Hotel i Trondheim den 29 – 30. oktober 2009.

Toppidrett 09

Konferanse på Lillehammer, 20. - 21. oktober 2009

Toppidrettsutøverens liv er langt mer enn konkurranser og trening. I løpet av idrettskarrieren legges også grunnlaget for en yrkeskarriere og livet etter idretten. På konferansen ”Toppidrett, utdanning og karriere” vil vi sette fokus på ansvar, utfordringer og muligheter i arbeidet med å legge til rette for at toppidrettsutøvere parallelt med sin idrettssatsing kan forberede seg til livet etter idrettskarrieren. Sentrale tema vil være:

 • Toppidrettens samfunnsverdi.
 • Kunsten å ta vare på hverandre i en prestasjonskultur
 • Olympiatoppens filosofi for utvikling av toppidrett.
 • Utfordringer og muligheter for å drive toppidrett i Norge – sett fra utøver- og idrettspolitisk perspektiv
 • Kombinasjonen toppidrett og annen karriere: Status for de beste utøverne og betydning for prestasjonen
 • Karriereveiledning nasjonalt og internasjonalt
 • Næringslivets møte med toppidrettsutøvere – og vice versa.
 • Erfaringer fra kombinasjonen toppidrett og utdanning i Europa
 • Toppidrett og utfordringer i den videregående skole
 • Fleksibilisering av studier: muligheter og hvordan ting skjer i praksis

Konferansen vil være aktuell for de som er opptatt av toppidrett på ulike plan. Programmet vil spesielt rette seg mot:

 • Særforbundene v/trenere og utviklingsansvarlige
 • Idrettsforbundets, særforbundenes og idrettskretsenes ansvarlige politiske og administrative ledelse
 • Toppidrettsutøvere
 • Universitets- og høgskolesektoren v/toppidrettsveiledere, studieveiledere, rektor og studiedirektører
 • Toppidrettsgymnas og videregående skoler v/trenere, ledelse og karriereveiledere
 • Kultur- og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet
 • Næringslivsaktører og idrettens samarbeidspartnere
 • Idrettsforbund og - organisasjoner i Norden

Arrangører er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité/Olympiatoppen og Høgskolen i Lillehammer. Konferansen vil arrangeres på Høgskolen i Lillehammer den 20. – 21. oktober 2009.

Vel møtt!

Olympiatoppen, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Høgskolen i Lillehammer

KlinIKT 2010

Et samhandlende og kunnskapsbasert helsevesen i praksis

Nasjonal konferanse om IKT-støttet kunnskapsbasert praksis
Radisson Blu Lillehammer Hotel - 15. og 16. april 2010

Konferansen setter søkelyset på IKT-støttet kunnskapsbasert praksis og evidensbasert medisin. Elektroniske systemer for beslutningsstøtte- og dokumentasjon har potensial til å revolusjonere administrasjon og søk av informasjon. Samtidig hevder kritiske røster at denne ”objektiviseringen” av klinikken og praksis har flere negative sider, ikke minst at pasienten kommer ut av fokus og at legens og øvrig helsepersonells kliniske blikk nedvurderes.

Dessuten, hvilke utfordringer har organisering og ledelse i møtet med IKT-støttet kunnskapsbasert praksis? Hvilke muligheter finnes og hva krever det av endring? Tør vi organisere slik at vi utnytter IKT-verktøyene maksimalt. Hvilke gevinster kan vi forvente; som pasienter, pårørende, ansatte og samfunn? Og bak lurer IKT-systemene, med sine tilhørende spørsmål om kompetanse, sårbarhet, datasikkerhet og personvern.

I årets konferanse vil vi dessuten rette et spesielt søkelys mot hva som faktisk skjer på dette feltet, både i Sykehuset Innlandet og i landet forøvrig.

Målgruppen for konferansen er ledere, helsepersonell, IT-ansatte, lærere og forskere i helseforetak, kommuner, og universitet og høgskoler. Konferansen vil også være av interesse for pasientorganisasjoner, politikere og andre med interesse for IKT-støttet kunnskapsbasert praksis.

Konferansen er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, og er den andre i rekken.

Penger til besvær 2009

Penger til besvær 2009

Konferansen Penger til besvær har på sine 4 år etablert seg som en nasjonal konferanse for alle yrkesgrupper som jobber med økonomisk rådgivning. I år, som tidligere, er temaet ”økonomiske problemer for privatpersoner sett i et samfunnsperspektiv”. Planleggingen av årets konferanse er allerede kommet langt og vi har mange spennende foredragsholdere og temaer på plass. Nytt i år er at vi henter inn foredragsholder fra utlandet, ”speakers corner” som gir deg mulighet til å stille foredragsholderne spørsmål etter foredraget og vi holder av et par programposter til over sommeren får å få inn mest mulig dagsaktuelle temaer inn i programmet. Før sommeren vil program og påmeldingsskjema bli lagt ut. Foreløpig ber vi deg om å sette av dagene 29. – 30. oktober. Vel møtt til Penger til besvær 2009 på Rica Nidelven Hotel i Trondheim!

Arrangører

Teknisk arrangør: Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer

Arrangerte konferanser

Arrangerte konferanser

I oversikten nedenfor vil du finne konferanser hvor Senter for livslang læring har stått som teknisk arrangør i perioden 1991 til i dag.

2009

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

2009

IKT, læringsutbytte og motivasjon

Fra Håpløshet til verdighet- Hvordan kan vi ta et løft for de fattige i Oppland.
I anledning regjeringens satsing på bekjempelse av fattigdom arrangerte Stiftelsen Rettferd for taperne i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer den 28. januar konferansen ”Fra Håpløshet til Verdighet – hvordan kan vi ta et løft for de fattige i Oppland?”. Konferansen hadde som målsetning å rette søkelyset på fattigdommen i vårt distrikt, og på hvordan det er å være fattig i dag. Planen var å kunne gi et grunnlag for konkrete tiltak. Konferansen ble arrangert på Høgskolen i Lillehammer og hadde 87 påmeldte. For program og presentasjoner gå til konferansens nettside her

Kvalitetsvurdering for læring og utvikling
Nettverket for kvalitetsvurdering og nettverket for elev-og lærlingvurdering arrangerte konferansen "Kvalitetsvurdering for læring og utvikling" på Quality Hotel & Resort Hafjell 15.-16. januar 2009, den femte i rekken. Målet med denne konferansen var å sette søkelyset på at kvalitetsvurderinger gjøres på ulike nivå; på individers læring, læringsmiljøet i grupper/klasser, en skoles kvalitetsarbeid, hvordan kvalitetssikringen i kommunene/fylkeskommunene foregår, og hvordan det nasjonale kvalitetssystemet er bygget opp. Gjennom gode plenumsforedrag, en paneldebatt og mange sesjoner ønsket man å belyse bredden av problemstillinger og utfordringer skoleverden her står midt oppe i. Konferansen samlet 330 deltakere med størst deltakelse fra skoleledere fra hele landet. For program og presentasjoner gå til konferansens nettside her

2008

KlinIKT 2008
Denne konferansen var et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer og ble avholdt på Scandic Hotell, hamar 6.-7. november 2009. Konferansen satte søkelyset på IKT-støttet kunnskapsbasert praksis og evidensbasert medisin, som er på full fart inn i helsevesenet. Konferansen samlet 220 deltakere. For program og presentasjoner gå til konferansens nettside her

3. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemmede
Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming arrangerte den tredje nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemming i Bergen 6. - 7. oktober 2008. ”Normalitetstyranniet” var oversikrift for hovedtemaet, et tema som er aktuelt både i funksjonshemmedes organisasjoner og innenfor internasjonal og nasjonal forskning. Konferansen samlet 130 deltakere. Konferansen ble støttet økonomisk av Norges forskningsrådet. Mer informasjon om konferansen finner du her.

17th Nordic Symposium in Tourism Research
"The 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research" ble holdt i Lillehammer
fra 24. til 28. september. Konferansen som går på omgang mellom de nordiske landene hadde
i år tre arrangører: HiL, ØF og NINAs Lillehammeravdeling. Den omfattet et PhD kurs med
20 deltakere i regi av UMB, et symposium med 4 plenumsforedrag, nesten 100 paperpresentasjoner, samt spennende sosiale arrangementer tilknyttet hovedtemaet: "Developing tourism attractions in nature and cultural landscape". Symposiet samlet 140 deltakere fra 11 land. I tillegg var det et eget VRI-seminar omkring matprodukter i reiselivet med ytterligere 30 deltakere. Symposiet ble støttet økonomisk av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Nærings- og handelsdepartementet, Lillehammer kommune, VRI-Innlandet og Høgskolen i Lillehammer. Dokumentasjon fra konferansen er å finne her.

Fagseminar i karriereveiledning
Fagseminar i karriereveiledning ble arrangert av Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med Nordisk nettverk for sosiodynamisk veiledning 20 mai 2008. Dette fagseminaret gav en introduksjon av sosiodynamisk veiledning i et samfunnsperspektiv, og spesielt et fokus på praktisk og metodisk bruk i veiledning. Seminaret samlet 140 deltakere og ble arrangert på HiL. I forlengelsen av seminaret ble det holdt det nordiske seminaret ” The 6th Nordic Conference on Sociodynamic Counselling” på Quality Hotel & Resort Hunderfossen. mer om den nordiske konferansen finner du her.

Det utvidete likestillingsbegrepet – fra plan til handling
Høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer inviterte i samarbeid med Kif-komiteen til det tredje nettverksmøte for likestillingsarbeidere i forskningssektoren. Tema for møtet var ”Det utvidete likestillingsbegrepet – fra plan til handling” og spørsmålet arrangørene stilte var hvordan man kan jobbe praktisk med et utvidet likestillingsbegrep lokalt ved institusjonene. Konferansen ble arrangert på Høgskolen i Lillehammer 24 - 25. april og samlet 52deltakere. Mer om konferansen.

The school - a learning organisation?
Nasjonalt nettverk for kvalitetsvurdering arrangerte den internasjonale konferansen ”The school - a learning organisation?” på Radisson SAS Lillehammer Hotel 7. – 8. april. Konferansen belyste temaene lærende organisasjoner og vurdering i skolen gjennom 5 plenumsforedrag 19 paperpresentasjoner og paneldebatt. Mer om konferansen, se konferansens nettside

Universitetskonferansen for Innlandet
Styringsgruppa for Prosjekt Innlandsuniversitetet har arrangerte den 4. universitetskonferansen for Innlandet på Høgskolen i Lillehammer den 1. april 2008. Tema for årets konferanse var ”Framtida for høyere utdanningsinstitusjoner i distriktene, hvor Stjernø-utvalgets innstilling stod sentralt. Konferansen samlet 170 deltakere. På konferansens nettside er flere av konferansens foredrag lagt ut samt videoinnslag til konferansen.

2. nasjonale helserettskonferansen
Den 2. nasjonale helserettskonferansen ble arrangert på Lillehammer 10. – 11. mars 2008. Konferansen var den andre på en årlig nasjonal møteplass for målgrupper i helsesektoren med behov for faglig påfyll og oppdatering innen helserett. Konferansen samlet 230 deltakere fra store deler av norsk helsesektor. Konferansens mål er å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen, samt å gjøre regelverket som regulerer ansvar, rettigheter og plikter kjent. Tema for årets konferanse var pasientautonomi og helsetjenestens hjelpeplikt. Konferansen skjedde med økonomisk støtte fra Sykehuset Innlandet. Konferansen var godkjent som kurs for Den Norske Lægeforeningen og Norsk Sykepleierforbund. Program og presentasjoner er å finne på konferansens konferanser.hil.no/helserett08

2007

TiDE conference
The TiDE project invited media researchers and professionals to join in a conference where the consequences of digitalisation for television were discussed. The conference gathered 30 delegates and was held at Lillehammer University College from 22nd to 23rd November 2007.

Universitets- og høgskolepedagogikk konferansen
Tema for årets konferanse var ”Kvalitet i studier: fra ”new management” til ”eksistens”. Deltakere på konferansen var faglig tilsatte, bibliotek- og it-ansatte, samt faglige og administrative ledere fra 26 universitet og høgskoler i Norge, Sverige og Danmark, samt representanter fra offentlige myndigheter – i alt 130 deltakere. Arrangør var nettverket for høgskolepedagogikk ved høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. Konferansen ble arrangert på HiL den 24. – 25. oktober. Konferansen fikk økonomisk støtte fra Lillehammer Kunnskapspark, TIDE/Norges forskningsråd og Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for samfunnsfag. Program og presentasjoner finner du her.

Nordic Conference on Motor Neuron Disease (MND) and
Meeting of ALS/MND alliance
A conference for ALS/MND patients, relatives, health personnel, public services and other interested parties. The conference was held at Quality Airport Hotel, Gardermoen, Oslo on the 24th and 25th September and was attended by 122 delegates.

12th International Workshop on Telework
ITA – International Telework Academy arrangerer en årlig internasjonal forskningskonferanse om IKT og nye arbeidsformer - ”International Workshop on Telework”. Den 12 konferansen ble arrangert på Radisson SAS Lillehammer Hotell den 28. – 30. august. Konferansen samlet 85 deltakere for å utveksle kunnskap om nye organisasjons- og arbeidsformer. Hovedtema var ”Innovations and ecollaboration in distributed organisations”. Et hovedfokus var betydningen av geografisk spredning i form av fjernarbeid, virtuelle team og mobilt arbeid. Konferansen ble arrangert av Østlandsforskning i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Presentasjoner fra konferansen er å finne på konferansens programsider.

DIVERSE 2007
DIVERSE er en ledende internasjonal konferanse som fokuserer på bruk av video og visuell kommunikasjon for å støtte kommunikasjon og opplevelse av nærvær knyttet til læring. 125 delegater som representerte brukere og forskere innen området. Konferanseprogrammet var bygget opp omkring temaene ”bærekraftig kommunikasjon”, ”streaming” og ”fjernsyn i digitale omgivelser”. Dessuten ble det presentert 40 forskjellige paperpresentasjoner. Som en del av konferansen ble det produsert daglige fjernsynssendinger og alle presentasjoner ble streamet. Konferansen ble arrangert på HiL den 27. – 29. juni av Høgskolen i Lillehammer, med støtte fra TIDE/Norges forskningsråd, Tandberg og Apple Norge. Dokumentasjon fra konferansen er å finne på http://conference.hil.no/diverse2007

4. nordiske konferanse i eldrepedagogikk
Det nordiske nettverket i eldrepedagogikk arrangerte den 4. nordiske konferanse i eldrepedagogikk den 22. - 23. mars på Høgskolen i Lillehammer. Konferansen hadde bl.a. som mål å kaste nytt lys på eldres mulighet for læring og utvikling i eldre år. Konferansen samlet 86 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark. Dette var både forskere, brukerorganisasjoner/ interesseorganisasjoner, praktikere og eldre. Konferansens hoveddel bestod av bestilte foredrag fra Nordiske forskere. I tillegg var det foredrag fra Norsk pensjonistforbund og 12 papers fra forskere i parallelle sesjoner. Høgskolen i Lillehammer var vertskap for konferansen og Senter for livslang læring teknisk arrangør.

1. nasjonale helserettskonferanse
Den 1. nasjonale helserettskonferansenble arrangert på Lillehammer 22. – 23. februar 2007. Konferansen var den første og starten på en årlig nasjonal møteplass for målgrupper i helsesektoren med behov for faglig påfyll og oppdatering innen helserett. Konferansen samlet 225 deltakere fra store deler av norsk helsesektor. Konferansens mål er å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen. På den første konferansen var det også et mål å gjøre regelverket som regulerer ansvar, rettigheter og plikter kjent. Konferansen skjedde med økonomisk støtte fra Sykehuset Innlandet og Den Norske Lægeforeningen. Konferansen var godkjent som kurs for Den Norske Lægeforeningen, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund. Program og presentasjoner er å finne på konferansens hjemmeside.

Next Stage 2007
Lillehammerkonferansen "Next Stage" er en nasjonal møteplass hvor sentrale temaer rundt kultur- og opplevelsesbasert verdiskaping blir satt på dagsorden. Next Stage 2007 ble arrangert 13. og 14. februar og var den 7. i serien arrangert på Høgskolen i Lillehammer. Konferansen satte denne gangen fokus på temaene ”immaterielle verdier og immaterielle rettigheter” og ”nye medier og ny teknologi”. Konferansen ble arrangert med støtte av Norsk Tipping, DnB NOR, Oppland fylkeskommune, Konvekst, GD, Innovasjon Norge og Siva. Program og presentasjoner fra konferansen er å finne på www.next-stage.no.

2006

2. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemmede
Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming arrangerte sin 2. nasjonale forskningskonferanse den 30. – 31. oktober på Radisson SAS Royal Garden Hotel. Konferansen samlet 175 deltakere fra Norge og Sverige, med 50 foredrag og paperpresentasjoner. Temaet for årets konferanse var ”Et samfunn for alle - status og strategier”. Konferansen ble støttet økonomisk av Norges Forskningsråd og ble arrangert i samarbeid med NTNU. Presentasjoner fra konferansen er å finne på konferansens nettside.

Penger til besvær 2006
Høgskolen i Lillehammer arrangerte i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet konferansen "Penger til besvær" på Radisson SAS Lillehammer Hotel 24. - 25. oktober. Konferansen er en årlig nasjonal konferanse om økonomisk rådgivning, som har som formål å skape større allmenn bevissthet om økonomiske problemer for privatpersoner som et problem for samfunnet som helhet og for de personer og foretak som konkret blir berørt. Til konferansen kom 238 deltakere (hvorav 74 var studenter fra HiL) fra hele landet, den største delen fra kommunesektoren. Program og presentasjoner fra konferansen er å finne på konferansens internettsider.

UNISKA konferanse
Høgskolen i Lillehammer var vertskap for den årlige UNISKA-konferansen i 2006. Konferansen ble arrangert fra 17. til 18. oktober på Høgskolen i Lillehammer første dag og med middag og andre dag på Radisson SAS Lillehammer Hotel. Konferansen var en kombinasjon av fagkonferanse og nettverksmøter. Tema for konferansen var ”Etikk i forskning og undervisning”. På konferanse deltok 80 ledere, vitenskaplig- og administrativt ansatte fra samtlige av de 7 samarbeidende høgskolene og universitet som utgjør UNISKA-nettverket. Program og presentasjoner fra konferansen er å finne på konferansens nettside.

ICDE SCOP 2006
Høgskolen i Lillehammer arrangerte for andre gang konferansen ICDE SCOP - ICDE Standing Conference of Presidents, Rectors, and Chief Executive Officers (SCOP), 10 år etter den første SCOP konferansen i 1996. Konferansen ble arrangert på Radisson SAS Lillehammer Hotel 11. - 13. juni og samlet 45 deltakere fra 20 forskjellige land. Tema for årets konferanse var "Borderless University Teaching - Cooperation and Competition". Kunnskapsdepartementet støttet konferansen økonomisk og Statsråd Øystein Djupedal var konferansens høye beskytter og åpningstaler. Konferansen ble arrangert på oppdrag av ICDE - International Council for Open and Distance Education. Neste års konferansearrangeres i Shanghai. Mer om ICDE finnes her.

Doktorgradskurs:
Mediepedagogikk: Medieundervisning og undervisningsmedie
Doktorgradskurset var et samarbeid mellom PFI ved Universitetet i Oslo, Forskerskolen i medier, kommunikation og journalistik ved Århus universitet og Høgkolen i Lillehammer. Kurset hadde et omfang av 18 timer og ga 4,5 studiepoeng med dokumentasjon og 1,5 uten.
Kursets tema var Mediepedagogikkens to fortolkningsmuligheter: teorien om undervisning om medier, og teorien om undervisning med medier. Den ene dreier seg om bruken av medier, om persepsjon, anvendelse og virkninger av eksponeringen for medier. Den andre dreier seg om hvordan medier gis en form, og så anvendes for å oppnå undervisningsmål - altså en produktiv side. Kurset ble arrangert på Høgskolen i Lillehammer 26. - 28. april 2006 og samlet 30 doktorander fra Skandinavia. Dokumentasjon fra kurset vil bli samlet under www.seminar.net

Lillehammerkonferansen 2006
Lillehammerkonferansen er en nasjonal møteplass hvor sentrale temaer rundt kultur- og opplevelsesbasert verdiskaping blir satt på dagsorden. Konferansen ble i 2006 arrangert 5. og 6. april. Temaene for konferansen var "Hvordan vinne kampen om kunden?" og "Intellectual Propert Rights". Konferansen samlet 120 deltakere og bidragsytere. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark og ble støttet av KONVEKST, Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kultur- og kirkedepartementet.

2005

Sosialtjenesten i ny velferds- og arbeidsforvaltning
Bakgrunn for konferansen var at vi står overfor en reform for arbeids- og velferdsforvaltningen som får store konsekvenser både for kommunene og den enkelte bruker. Aetat og trygdekontor skal bli en etat og gjennom et lovpålagt tettere samarbeid med den kommunale sosialtjenesten vil de danne det nye arbeids- og velferdskontoret i kommunen. HiL tok initiativ til denne konferansen som ble avviklet på Maihaugen 9. november og Scandic Hamar den 10. november og samlet til sammen 310 deltakere. Konferansen skjedde i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, KS i Oppland og Hedmark, og FO i Oppland og Hedmark. Presentasjoner fra konferansen er å finne på konferansens nettside: http://www.sell.no/velferdskontoret/presentasjoner.html

5. nasjonale konferanse for veilederutdannere
Konferansen ble arrangert av fagmiljøene bak veilederutdanningen ved høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer, med SeLL som teknisk arrangør. Konferansen rettet seg mot veilederutdannere ved høgskoler og universitet og andre med interesse for/tilknytning til veiledning i yrkes- og utdanningsammenheng. Konferansen ble arrangert på Quality Hotell & Resort Hafjell den 5. og 6. oktober og samlet 90 deltakere. Tema for årets konferanse var "forskning og utforskning?" og store deler av konferansen foregikk i workshops hvor utprøving, diskusjon og refleksjon ble vektlagt.

Lillehammerkonferansen 2005
Lillehammerkonferansen er en nasjonal møteplass hvor sentrale temaer rundt kultur- og opplevelsesbasert verdiskaping blir satt på dagsorden. Konferansen ble i 2005 arrangert 26. – 27 mai i tilknytting til Lillehammer Literaturfestival. Fokus for konferansen var ”Den gode historien” og hvilken betydning denne har for utviklingen av gode konsepter innenfor kultur og opplevelsesbasert næringsliv. Konferansen samlet 150 deltakere og bidragsytere. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark og ble støttet av Lillehammer kommune, Øyer kommune, Gausdal kommune, Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kultur- og kirkedepartementet.

NNDR 8th Research Conference
Senter for livslang læring arrangerte på oppdrag av den nasjonale komiteen for NNDR (Nordic Network on Disability Research) "8th Research Conference" på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo 14. - 16. april. Konferansen samlet 260 forskere og andre med interesse i forskning om funksjonshemning fra samtlige verdensdeler. I løpet av de tre konferansedagene ble det presentert 117 papers og flere keynotes fra internasjonalt kjente forskere. Konferansen ble støttet økonomisk av Norges forskningsråd og Oslo kommune. Program med abstracts og papers er å finne på konferansens hjemmeside: sell.hil.no/nndr2005.

Nasjonale prøver - veivalg og utviklingsmuligheter
”Nettverk for kompetanseutvikling”, som er opprettet av Læringssenteret, arrangerte konferansen ”Nasjonale prøver – veivalg og utviklingsmuligheter” på Radisson SAS Lillehammer Hotel 8. – 9. februar 2005. Konferansen ble ledet av Nettverk for skolebasert vurdering v/professor Lars Monsen. Konferansen ga deltakerne ny innsikt når det gjelder de nasjonale prøvenes rolle i norsk skoleutvikling, og den ble et møtested for alle som ønsket å drøfte sine erfaringer med og synspunkter på de nasjonale prøvene med kolleger og andre fagfolk fra hele landet. Konferansen samlet over 500 deltakere og innledere fra hele norsk skolesektor. Senter for livslang læring var teknisk arrangør.

Universitetskonferansen for Innlandet
Den første dagskonferanse der høgskolene og omkringliggende samfunns- og næringsliv møtes for å utvikle et partnerskap til gjensidig nytte for utviklingen av et universitet i Innlandet, 8. februar. Konferansen samlet over 200 deltakere. Innledere og foredragsholdere gjorde en kjempejobb og skapte stort engasjement blant de fremmøtte.

Didaktikk og teknologi
Nasjonal konferanse om didaktikk i fleksibel undervisning. Konferansen "Didaktikk og teknologi" ble for fjerde gang arrangert av Høgskolen i Lillehammer. Denne gangen på Radisson SAS Lillehammer Hotel den 31. januar - 1. februar. Konferansen tok opp temaet hvordan mediene virker på vår evne til å tenke og reflektere omkring vår læring. Konferansen samlet 140 deltakere og innledere fra hele Skandinavia.

2004

Konferanse om Digital læringsplattform

Konferansen berørte de fleste områder som skoleeiere, skoleledelse og prosjektledere trenger kunnskap om i forbindelse med at skolen/kommunen skal innføre og ta i bruk en digital læringsplattform. Pedagogiske problemstillinger knyttet til innføring av digital læringsplattform ble også tatt opp. Konferansen i hovedsak fokuserte på grunnutdanningen, da vidergående skoler stort sett har valgt og innført en plattform. Konferansen ble arrangert på Gardermoen Radisson SAS Airport Hotell den 17. november og samlet 130 deltakere.

1. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemmede

"Full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede - hva kan forskningen bidra med?", var temaet på den 1. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemmede. Konferansen ble arrangert på Høgskolen i Lillehammer 20.9 og Quality Hotel Hafjell 21.9.2004. På konferansen ble "Norsk nettverk for forskning om funksjonshemning" etablert. En av oppgavene til nettverket er å arrangere nasjonale konferanser hvert annet år. Konferansen samlet ca. 140 deltakere og 40 papers i 12 sesjoner. Paperne ligger tilgjengelig på konferansens hjemmeside.

2003

Etikk og IKT

Et dagsseminar for høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer omkring forholdet lærer - student på nettet med vekt på etiske problemstillinger knyttet til bruk av ny teknologi. Opplegget var resultatet av et nært samarbeid mellom forskningsmiljøer ved de tre innlandshøgskolene og ble støttet økonomisk av PROKOM (Program for satsing på kommunikasjon) som Østlandsforskning har sekretariatsansvar for. Seminaret ble arrangert på Honne hotell og konferansesenter den 4. desember 2003. Seminarets nettsider finner du her. Seminaret samlet 60 deltakere.

Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonshemninger

Dagskonferansen om Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonshemninger ble arrangert på Scandic Hotel Bergen City i Bergen den 10. november 2003. Konferansen var et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer.

Bakgrunnen for konferansen var Sosial- og helsedirektorates prosjekt ”Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn”. Konferansen tok for seg temaer omkring de viktigste sosiale hjelpetilbudene til familier med barn med funksjonshemninger og hva som ser ut til å være sterke sider og mangler ved dagens tjenester. Spørsmål ble stilt om hvordan hjelpetilbudet kan forbedres gjennom endring av de eksisterende tjenestene, bedre koordinering av tjenestene og ved å utvide tjenesterepertoaret for denne målgruppa. Temaene på konferansen hadde stor aktualitet i forbindelse med de politiske målsettinger om økt kvalitet i alle ledd i tjenesteapparatet. Foredragene fra konferansen vil vinteren 2004 foreligge i bokform utgitt av Gyldendahl Forlag. 76 deltakere.

TT ordingen - statlige retningslinjer eller kommunalt mangfold?
Konferansen fant sted 16. - 17. juni på Radisson SAS Lillehammer Hotel, og var et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune og Norges Taxiforbund støttet konferansen økonomisk.
Transport for funksjonshemmede opptar og berører mange. Konferansen tok for seg sentrale spørsmål som reises mht. tilbudets innhold og organisering. Temaet ble dekket av foredragsholdre fra offentlige myndigheter, forskningsmiljøer, fylkeskommuner, taxiforbundet og brukerorganisasjoner. Konferansen samlet 130 deltakere. Noen av bidragene finnes her.

Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonshemninger
Dagskonferansen om Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonshemninger ble arrangert på Radisson SAS Gardermoen Hotel den 7. april 2003. Konferansen var et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer.

Bakgrunnen for konferansen var Sosial- og helsedirektorates prosjekt ”Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn”. Konferansen tok for seg temaer omkring de viktigste sosiale hjelpetilbudene til familier med barn med funksjonshemninger og hva som ser ut til å være sterke sider og mangler ved dagens tjenester. Spørsmål ble stilt om hvordan hjelpetilbudet kan forbedres gjennom endring av de eksisterende tjenestene, bedre koordinering av tjenestene og ved å utvide tjenesterepertoaret for denne målgruppa. Temaene på konferansen hadde stor aktualitet i forbindelse med de politiske målsettinger om økt kvalitet i alle ledd i tjenesteapparatet. 160 deltakere.

Didaktikk og teknologi
Konferansen "Didaktikk og teknologi" ble for tredje gang arrangert av Høgskolen i Lillehammer. Denne gangen på Radisson SAS Lillehammer Hotel den 13. - 14. februar. Konferansen tok opp temaet "Dialog og nærhet i fleksibel undervisning", hvor en viktig problemstilling var å se på hvordan vi kan sette didaktiske krav til den nye undervisnings-teknologien og gjøre den mer egnet for våre formål. Konferansen samlet 292 deltakere fra både Norge og Sverige, samt foredragsholdere fra USA og Danmark. Rapport fra konferansen vil bli utgitt av Høyskoleforlaget. Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF) støttet konferansen økonomisk.

Helse- og sosialrettsseminar
Helse- og sosialrettsseminaret ble for andre gang arrangert av Høgskolen i Lillehammer den 6. - 7. februar. Seminaret er et årlig lukket seminar for jurister fra universitet og høgskoler som forsker på sosial- og helsejuss. Årets seminar tok opp temaene "rettighetsfesting", "tvang og makt i sosialtjenesten", "faglig forsvarlighet i helsetjenesten" og "forskning i sosialtjenesten". Årets seminar var også en hyllest til professor Asbjørn Kjønstad som fikk sin 60-års dag feiret under seminaret med en festmiddag til ære for jubilanten. Årets seminar samlet rekordmange deltakere - 59 stk. Seminaret startet med første dag på HiL og ble avsluttet på Lillehammer Hotel.

2002

Trygdeforskningsseminaret 2002
Høgskolen v/Avdeling for helse- og sosialfag var på nytt vertskap og arrangør for det årlige møtestedet for trygdeforskere - Trygdeforskningsseminaret. Seminaret foregikk på høgskolen første dag og ble avsluttet på Quality Hotel Hafjell dagen etter. På seminaret deltok 90 forskere og fagpersoner innenfor trygdefaget. Temaer på seminaret var bl.a. pensjonsreformer og det inkluderende arbeidsliv. 95 deltakere. Desember.

Landskonferansen i skolebasert vurdering
Høgskolen i Lillehammer har av Læringssenteret fått i oppdrag å lede et nasjonalt nettverk i skolebasert vurdering, og konferansen var et ledd i dette arbeidet. Konferansen hadde som mål å presentere, kommentere og vurdere erfaringer med skolebasert vurdering, men også å rette blikket framover for å kunne si noe om hva denne allsidige erfaringen kan si oss om framtide utfordringer.
I tillegg til inviterte foredragsholdere var konferansen bygget opp omkring parallelle sesjoner, hvor deltakere med praktisk erfaring fra skolevurdering/ skolebasert vurdering fikk mulighet til å presentere sine erfaringer. Konferansen skjedde i samarbeid med Bedre Skole. Konferansen ble arrangert på høgskolen og hadde 310 deltakere. September.

Toppidrett og utdanning - et nødvendig samspill
Høgskolen arrangeret en nasjonalt konferanse i samarbeid med Olympiatoppen omkring temaet toppidrett og utdanning. Bidragsytere var sentrale navn fra idretten, både utøvere og ledere, samt representanter fra det offentlige og det private utdanningssystem. Konferansen samlet 110 deltakere fra både idretten og utdanningssystemet. April.

Våken bilist
Statens vegvesen har i en årrekke kjørt kampanjen ”hold avstand i trafikken”. Som et ledd i planleggingen av en ny kampanje arrangerte Statens vegvesen i Oppland på vegne av sentrale trafikkmyndigheter et seminar med tittelen ”våken bilist”. Seminarets mål var å samle fagfolk slik at Statens vegvesen kunne få bedre kunnskap om dette viktige temaet i det videre arbeidet med å bekjempe trafikkulykker. Til seminaret kom eksperter innenfor en rekke profesjoner som arbeider med søvnproblematikk. Seminaret samlet 33 deltakere og ble arrangert på høgskolen med Senter for livslang lærings som teknisk arrangør. Mars

Norden, Australia og hjem igjen
Et reisende seminar om fleksibel undervisning ble arrangert 25. januar – 10. februar 2002. Målet var å gjennomføre et reisende seminar og i etterkant skrive en rapport som kunne bidra til den nordiske utviklingen av fleksible universitets – og høgskolestudier og styrke nordiske samarbeid på feltet. 65 personer fra UH-sektoren i Sverige og Norge søkte om å delta. Av disse ble 43 personer plukket ut til å delta på det reisende seminaret til 8 universitetet på den Australske østkyst. I tillegg til universitetsbesøk hadde vi interne seminarer og evalueringer underveis. Rapporten fra “Norden, Australia og hjem igjen” er publisert i SOFFs skriftserie 2/2003. Det reisende seminaret var økonomisk støttet av SOFF og DISTUM.

2001

Nordisk Sosialhøgskolekonferanse
Den Nordiske sosialhøgskolekonferansen arrangeres på omgang mellom de Nordiske land. Konferansen i 2001 ble arrangert av Norge på Rica Parken Hotel i Ålesund. Temaet for konferansen var "sosialt arbeid i storby og i små lokalsamfunn - ulike kulturer samme problem?" Det reflekterer at sosialt arbeid i Norden drives under ulike forhold, men reiser samtidig spørsmålet om vi grunnleggende står overfor samme problemer. 110 deltakere fra alle nordiske land inkl. Grønland. August.

Landskonferansen i reiselivsplanlegging og stedsutvikling
Landskonferansen i reiselivsplanlegging og stedsutvikling var et samarbeide mellom ICOMOS Norge, Norsk Reiselivsforum, Transportøkonomisk institutt og Høgskolen i Lillehammer. Konferansen samlet representanter for reiselivsnæringen, offentlig sektor og forskning/undervisning. Februar.

Didaktikk og teknologi
Konferansen var en oppfølging av den første konferansen om Didaktikk som ble arrangert 1991. Fjernundervisningsbegrepet er blitt utvidet siden da, og nye begreper er kommet til. Det snakkes om "kombinert undervisning", "fleksibel utdanning", "åpen læring", m.m. En hovedsak på konferansen var å spørre hvordan og hvorfor endringer har funnet sted og hvorvidt en kan påvirke utviklingen framover.
Konferansen var et møtested for teoretikere og reflekterte praktikere for å fremme en diskurs om relasjonene mellom didaktikk og teknologi innen høyere utdanning i dag. Konferansen ble støttet økonomisk av Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF) og Høgskolen i Lillehammer. Februar.

2000

Generasjon-n 2000 - Oppvekst og IKT
Konferansen var en oppfølging av den første Generasjon-n konferansen i januar 1999. Generasjon-n 2000 kastet lys over utvikling i løpet av de 2 årene siden den første konferansen og drøftet informasjons-teknologiens konsekvenser og muligheter for individ og samfunn. Konferansen fokuserte særlig på de utfordringene som ansatte i skole, bibliotek og oppvekstetater møter. Konferansen ble støttet økonomisk av Barne- og familiedepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oppland fylkesbibliotek, Statens bibliotektilsyn og Statens utdanningskontor i Oppland. November.
Seminar om Prosjekt Innlandshøgskolen
Prosjekt Innlandshøgskolen arrangerte et seminar om Innlandshøgskolen. Seminaret skjedde i anledning utredningsarbeidet om et tettere samarbeid mellom, eventuelt sammenslåing av høgskolene i Oppland og Hedmark, til én høgskole eller et Innlandsuniversitet. Programmet hadde fire hovedinnslag; sammenhengen mellom kompetanse og regional samfunnsutvikling, rapporten fra prosjekt Innlandshøgskolen, synspunkt på og erfaringer fra samarbeids- og utviklingsarbeid ved de tre høgskolene i Innlandet og erfaringer fra andre institusjoner som har gått fra høgskole til universitet. Seminaret ble arrangert med støtte fra Oppland og Hedmark fylkeskommune og kommunal- og regionaldepartementet. November.

Årsmøte og konferanse i Norsk Antropologisk Forening
Antropologene ved HiL og Østlandsforskning var lokal arrangør for det årlige årsmøte og konferanse i Norsk Antropologisk Forening. Tema for konferansen var "Gammel lærdom, nye retninger: Kultur, bytte og makt. Årsmøtet ble organisert i to plenumssesjoner og i flere papersesjoner. De to hovedsesjonene tok for seg temaene "Gave, marked og konsum: antropologiske perspektiver på bytterelasjoner" og "Makten og dens virkninger: antropologiske perspektiver på politiske prosesser og vold". Mai

Forskning, utviklingsarbeid og kommunikasjon
Konferansen var et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik, Statens utdanningskontor i Hedmark og Statens utdanningskontor i Oppland. Målet med konferansen var å skape dialog omkring utfordringene innen FoU og koblingen mellom undervisning og forskning i innlandsregionen. Utvikling av godt samarbeide med arbeids- og næringsliv står her sentralt. April.

Landskonferansen i reiselivsplanlegging og stedsutvikling
Konferansen var et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og ICOMOS Norge, Norsk reiselivsforum og Transportøkonomisk institutt. Konferansen er i realiteten en videreføring av "Seminar om turistplanlegging" som høgskolen arrangerte årlig fra 1974 til slutten av 80-tallet. Konferansen ble arrangert for første gang under dagens konferansetittel i 1999. Siktemål med konferansen var å få en god balanse mellom faglig forståelse og anskueliggjøring gjennom praktiske eksempler. Februar.

Felleskonferanse for vernepleierutdanningene. Et nytt millenium - nye utfordringer for vernepleierutdanningene
Konferansen var et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og høgskolene i Akershus, Harstad og Sør-Trøndelag. Konferansen var todelt. De to første dagene tok utgangspunkt i to viktige utfordringer - lavere søkertall og myndighetenes satsing på kompetansereformen. Sentralt var også økt fleksibilisering av utdanningstilbudene og økende bruk av IKT og multimediebaserte læremidler i dette arbeidet. Konferansens siste dag tok for seg temaet myndiggjøring av utviklingshemmede. Konferansen var en del av prosjektet VERNEfleks og var økonomisk støttet av SOFF. Februar.

1999

Landskonferansen om videregående opplæring
KUF sin årlige nasjonale Landskonferanse ble i 1999 arrangert på Radisson SAS Lillehammer Hotel i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Tema for konferansen var "Videregående opplæring inn i et nytt årtusen" og var bygget opp rundt plenumsforedrag og parallellsesjoner. I de parallelle sesjonene ble resultatene fra Reform-94 evalueringsarbeidet lagt fram. Oktober.

Dagsseminar om Etter- og videreutdanningsreformen
Seminaret satte fokus på de utfordringer og konsekvenser EVU-reformen har for kommuner og fylkeskommuner. Et av målene var å spre informasjon og formidle noen erfaringer med fleksible læringsformer i offentlig og privat sektor. Samarbeid mellom HiL (SELL), NKS-Læringspartner og KS-Oppland. September.

Norske Historiedager 99
Programmet åpnet med en plenumssesjon som setter søkelyset på historikerens rolle i samfunnet, fortsatte med 9 sesjoner fordelt på 2 dager og endte med en ekskursjon til Aulestad og med Mjøsas hvite svane Skibladner. Arrangør for konferansen var Avdeling for kultur- , medie- og samfunnsfag ved Samtidshistoriestudiet. Juni.

Samfunnsfagkonferansen-99
Konferansen tok opp utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologiene, og stilte spørsmål om deres betydning for samfunnsfagene i skolen. Konferansen foregikk i hovedsak i plenum, men ble supplert med parallelle sesjoner og en utstilling, og ble arrangert over 2 dager på Radisson SAS Lillehammer Hotel. Arrangør for konferansen var Avdeling for kultur- medie- og samfunnsfag. Mars.

Generasjon-N
Konferanse om temaet oppvekst og IT. Målet med konferansen var både å gi en oversikt over den aktuelle situasjonen når det gjelder barn og ungdoms nettbruk, og å rette blikket fremover og spørre hvordan en på ulike oppvekstarenaer kan legge til rette for en mest mulig konstruktiv bruk av informasjonsteknologien.
Gjennom konferansen ble det etablert en internettside som skal fungere som et forum for informasjon og diskusjon omkring temaet "Oppvekst og IT" - www.generasjon-n.com. Samarbeid mellom HiL (AHS) og Aksjonsprogrammet barn og helse i Oppland. Januar.

1998

Trygdeforskningsseminaret 98
En årlig konferanse som begynner å få lange tradisjoner. Konferansen er primært rettet mot forskere, men er også av interesse for trygdens forvaltere. Arrangør HiL (AHS) Arrangør HiL (AHS). Desember.

7. nasjonale fagkonferansen i pedagogikk - normalvitenskap eller lappeteppe
Fagkonferansens oppgave er å skape debatt om pedagogikk som teori og praksis for den gruppen av pedagoger som arbeider med forskning og formidling av faget på høgskole- og universitetsnivå. "Forskningsdagene '98, åpen dag på HiL, NRK Oppland og Østlandforskning". Oktober.

Forskningsdagene '98, åpen dag på HiL, NRK Oppland og Østlandforskning Oktober.

Når nettene blir mange
Konferansen rettet seg mot alle interesserte både i offentlig sektor og næringsliv i Hedmark og Oppland. Den hadde som mål å se på bl.a. hvordan IT-kompetansen som finnes i regionen kan bedre utnyttes og om det er gode prosjekter som kan føre til samarbeid innad i offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor. Arrangør Senter for it-Samhandling (SitS). Februar.

Multimedia i museer '98
En nordisk konferanse som fokuserte på bruk av multimedieteknologi i museer. Mars. Samarbeid mellom HiL (SELL) og Maihaugen - De Sandvigske Samlinger

En læringskultur i utvikling - videregående opplæring ved et veiskille?
Nye resultater fra evaluering av reform-94 ble lagt fram og drøftet. Samarbeid mellom HiL (AKMS) og Arbeidsforskningsinstituttet. April.

1997

Samfunnsfagkonferansen '97
Samfunnsfag og samfunnsliv. Kompetanse for et nytt årtusen?
Konferanse om Reform-94. Konferansen så på spørsmålet om samfunnsfagene er en forberedelse til et liv etter skolegang og studier. Arrangør HiL (APS - nå AKMS).

Forskningsdagene '97, åpen dag på HiL

September.

Når arbeidsbenken blir skolebenk .... Etterutdanningsreformen - slik kan det gjøres!
Hovedtrekkene i Buer-utvalgets utredning ble presentert, med muligheten for deltakerne til å diskutere sentrale elementer i reformen. Oktober.

1996

Multimedia i reiseliv og museer '96
Konferansen hadde som hensikt å presentere multimedieprosjekter og-systemer, formidle erfaringer og stille kritiske og konstruktive spørsmål. Samarbeid HiL (SELL), Trollpark og Maihaugen - De Sandigske Samlinger.

24. NFPF-kongressen '96. Pedagogikk og teknologi - nye utfordringer
Nordisk kongress innen pedagogisk forskning. Samarbeid HiL (APS - nå AKMS) og Nordisk Forening for Pedagogisk Forkning.

9th Nordic Conference on Small Business Research
May 1996. An international conference whose main objective was to provide an arena for presenting research on entrepreneurship and small business. Samarbeid HiL (ARS), Østlandsforskning og BI

ICDE-SCOP '96 - Standing Conference of Presidents of Open and Distance Learning Institutions
The emphasis was on discussions and dialogue among and between the participating institutions, in order for them to do business with each other and to develop partnerships and strategies for collaboration.

Høgskolepedagogikk '96
(Se 1993).

Høgskolepedagogikk videregående kurs
Et videregående kurs i pedagogikk for dem som har deltatt på innføringskurset. Arrangør HiL v/APS (nå AKMS).

Utdanning uten ord? '96
(Se 1994)

Uninett '96
Årlig konferanse for undervisnings- og forskningsnettet i Norge - Uninett. Samarbeid mellom HiL og Uninett.

1995

Samfunnsfagkonferansen '95 - Reform '94
Søkelyset ble rettet mot reformens konsekvenser for samfunnsfagene. Arrangør HiL (APS - nå AKMS)

Årskonferanse og forsknings-symposium om strategisk planlegging.
Samarbeid Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) og HiL v/ARS

Høgskolepedagogikk '95
(Se 1994)

Helse- og sosialrettseminaret
Arrangør HiL (APS - nå AHS)

Utdanning uten ord? '95
(Se 1994)

1994

Høgskolepedagogikk '94
(Se 1993.)

Den 10. Landskonferansen om tiltaksarbeid. Langtidslinjer i distriktspolitikk og tiltaksarbeid.
Samarbeid HiL, avdeling for planlegging, ledelse og reiseliv (nå ARS) og Østlandsforskning.

Reiselivsgeografi
International biennial seminar arranged by the International Geographical Union (IGU), a study group on the geography of sustainable tourism. Arrangør HiL, avdeling for planlegging, ledelse og reiseliv (nå ARS)

Utdanning uten ord? '94
En seminarrekke om bruk av bilder og bildemedier i utdanning og forskning. Samarbeid mellom HiL, Universitetet i Oslo (UiO) og Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå (SOFF).

1993

Multimedia i Reiseliv '93
Konferanse om bruk av moderne informasjonsteknologi i reiselivsnæringen. Arrangør ODH, v/RESUS (Reiselivets og servicenæringens utviklingssenter)

Landskonferansen om tiltaksarbeid 1993. Norge, EF og distriktspolitikken
Samarbeid ODH v/Institutt for reiselivs- og administrasjonsfag (nå HiL/ARS) og Østlandsforskning.

Høgskolepedagogikk '93
Et innføringskurs i pedagogikk for nytilsatte ved regionale høgskoler i Østlandsområdet. Arrangør ODH v/APS (nå HiL/AKMS).

1992

Læring uten grenser
Regionalt seminar om fjernundervisning i høgskolesektoren. Arrangør ODH (nå HiL)

Norsk utdanningskonferanse 1992
(Se 1991)

Landskonferansen om tiltaksarbeid 1992. Re-industrialisering - redning for distrikta eller tankegods frå fortida?
Samarbeid ODH v/Institutt for økonomi og samfunnsfag (nå HiL/ARS), Østlandsforskning og Kommunaldepartementet.

Fritidsboliger - næring og turisme
Seminaret ble planlagt av prosjektet "Bygg i by og land", et formidlings- og utviklingsprosjekt rettet mot boliger og fritidsboliger i Gudbrandsdalen. Samarbeid ODH (nå HiL), Asplan Østlandet og Norske Boligutstillinger.

Theory and Practice of School-based Evaluation: A Research Perspective
Arrangør ODH pedagogikk seksjon (nå HiL/AKMS).

1991

Fjernundervisningsdidaktikk

Norsk utdanningskonferanse 1991
Konferansen ble etablert som et forum for diskusjon og samarbeid om bruk av informasjonsteknologi i arbeidet for å skape en bedre skole. Samarbeid ODH (nå HiL) og Apple Computer.

Landskonferansen om tiltaksarbeid 1991. Kommunalt tiltaksarbeid - auka sjølvstyre eller overnasjonale regelverk?
Samarbeid ODH v/Institutt for økonomi og samfunnsfag (nå HiL/ARS), Østlandsforskning og Kommunaldepartementet.

XI International Seminar on Marginal Regions
A biennial seminar organised by The International Society for the Study of Marginal Regions. Arrangør ODH, Institutt for økonomi og samfunnsfag (nå HiL/ARS)

Effektivitet i utdanningssystemet - mellom utdanningsøkonomiske modeller og praktisk pedagogikk
Hensikten med konferansen var å rette søkelyset mot ulike former for effektivitetstenkning slik at den i dag utvikles innenfor flere samfunnsvitenskapelig disipliner. Arrangør: ODH pedagogikk seksjon (nå HiL/AKMS)

IKT, læringsutbytte og motivasjon.

IKT, læringsutbytte og motivasjon. Konferanse i Hafjell 16. april 2009

Denne konferansen har fokus på hvordan IKT kan brukes for å styrke elevenes læringsutbytte og læringsmotivasjon. Konferansen har en stor og mangfoldig meny av sesjoner knyttet opp mot ulike grunnleggende ferdigheter, skolefag og digitale verktøy, og alle lærere og ledere i skolen vil kunne finne et interessant løp gjennom dagen.

I sesjonene vil lærere og skoleledere vise hvordan de bruker IKT i i ulike sammenhenger, og gjøre rede for sine erfaringer. Gjennom lærende nettverk har lærere i Oppland og Hedmark over fem år undersøkt hvordan IKT kan brukes i undervisning for å styrke læringsutbytte og motivasjon. Nettverkene er koordinert av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark, som er arrangører av konferansen i samarbeid med de to nettverkene.

Konferansen finner sted på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer, 15 km fra Lillehammer.

Den tredje nasjonale helserettskonferansen

Den tredje nasjonale helserettskonferansen

Tema - Helsepersonells ulike roller

Helserettskonferansen har etablert seg som en nasjonal møteplass for faglig oppdatering og meningsutveksling innen helserett. Den 3. nasjonale helserettskonferansen arrangeres den 9. – 10. mars 2009 på Høgskolen i Lillehammer og Quality Hotel & Resort Hafjell. Temaet for årets konferanse tar sikte på å belyse hvilke lover og regler som regulerer helsepersonells ulike roller.

Helsepersonell forvalter både sin fagkunnskap og offentlige ressurser. I møte mellom helsepersonell og pasient er det stort sett sin fagkunnskap helsepersonell anvender for å yte helsehjelp. I slike tilfeller er det pliktregler, som for eksempel forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, som regulerer profesjonsutøvelsen. Men i mange situasjoner tar helsepersonell i bruk offentlige ressurser for å imøtekomme pasientens behov. Det gjelder ved tildeling av ulike tjenester som hjemmesykepleie og institusjonsplass. Også ved utferdigelse av erklæringer og attester er helsepersonell i en posisjon der deres handlinger får betydning for offentlig betalingsplikt. Offentligrettslige handlinger er regulert gjennom bl.a. forvaltningsloven og denne kommer til anvendelse når helsepersonell opptrer på vegne av det offentlige.

Helsepersonell er også arbeidstakere eller arbeidsgivere, og som arbeidstakere er man underlagt arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsmiljøloven regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og også denne loven står sentralt når helsepersonells rettslige posisjon skal kartlegges. Arbeidsgivere har ansvar for at arbeidsmiljølovens krav blir oppfylt. Helsepersonell opptrer således i ulike roller; som profesjonsutøver, som forvalter av offentlig myndighet og som arbeidstaker/arbeidsgiver.

Målgrupper for årets konferanse er helsepersonell og da primært leger, sykepleiere og psykologer, samt styremedlemmer i helseforetak, saksbehandlere i helsetjenesten, pasientorganisasjoner og ledere på ulike nivå både i den kommunale og statlige helsetjenesten.

Konferansen arrangeres første dag på Høgskolen i Lillehammer og fortsetter med middag og andre dag på Quality Hotel & Resort Hafjell. Vel møtt!

Kvalitetsvurdering for læring og utvikling

Nasjonale konferanse i Hafjell den 15. – 16. januar 2009

Nettverk for kvalitetsvurdering og Nettverk for elev- og lærling vurdering inviterer til en ny landskonferanse om kvalitetsvurdering for læring og utvikling, den femte i rekken. Denne gang vil vi sette søkelyset på hvordan vurdering av kvalitet kan komme til uttrykk på mange nivå og i mange former. Med bakgrunn i at det er to nettverk som inviterer, er det naturlig å se på hensikten med ulike former for vurdering og hvordan ulike former for vurdering kan spille sammen.

I konferansen vil en sette søkelyset på at kvalitetsvurderinger gjøres på ulike nivå; på individers læring, læringsmiljøet i grupper/klasser, en skoles kvalitetsarbeid, hvordan kvalitetssikringen i kommunene/fylkeskommunene foregår, og hvordan det nasjonale kvalitetssystemet er bygget opp. Spesielt er det grunn til å ta opp hva som skjer på skolenivået og hvordan en der kan ta i bruk det som ellers utvikles og lagres i ulike databaser, som ”Skoleporten”, ”Skolenettet” og lignende. I den store mengden av undersøkelser og datainnsamlinger som nå finnes tilgjengelig, bør vi ha klart for oss at det endelige siktemålet med alle de ressurser som legges ned i utvikling, innsamling og bearbeiding av data, er å fremme den enkelte elevs læring. Det skjer daglig og med kontinuerlige tilbakemeldinger fra lærer til elev og i samspillet mellom elever og lærere. På alle nivå bør det være en klar forståelse for hvordan den individuelle elevvurderingen kan forbedres ved og utvikles gjennom utnyttelse av den store mengde av informasjon som er tilgjengelig på ulike systemnivåer fra den enkelte skole opp til nasjonale vurderinger.

Gjennom plenumsforedrag, en paneldebatt og gjennom mange sesjoner håper vi å dekke en del av den store bredde av problemstillinger og utfordringer skoleverdenen her står midt oppe i. Konferansens siktemål er derfor

 • å se elevvurdering og systemvurdering i sammenheng,
 • å vise bredden av ulike former for kvalitetsvurderinger,
 • å vise hvordan kvalitet kan vurderes på ulike nivå i skoleverket,
 • å fremme debatten om forholdet mellom vurderingsformer og lærings-resultater,
 • å bidra til en formidling av nyere forskning og utvikling på området, nasjonalt og internasjonalt.

Vel møtt til to spennende konferansedager på Hafjell den 15. – 16. januar!

Fra håpløshet til verdighet

FRA HÅPLØSHET TIL VERDIGHET -

Hvordan kan vi ta et løft for de fattige i Oppland?

Lillehammer, 28. januar 2009

Samfunnet vårt preges stadig mer av omsorgssvikt, incest, overgrep, mishandling av mennesker og problemer i forhold til offentlig forvaltning. Med bakgrunn i dette ble Stiftelsen Rettferd for Taperne stiftet under verdens første taperkongress på Gjøvik 15.- 16. september 1993. Stiftelsen tilbyr tjenester som veiledning, bistand i søknadsprosesser, advokatbistand og brobygging mot den offentlige forvaltning og en rekke helseinstitusjoner.
I anledning regjeringens satsing på bekjempelse av fattigdom arrangerer vi i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer den 28. januar konferansen ”Fra Håpløshet til Verdighet – hvordan kan vi ta et løft for de fattige i Oppland?” Konferansen har som målsetning å rette søkelyset på fattigdommen i vårt distrikt, og på hvordan det er å være fattig i dag. Planen er å kunne gi et grunnlag for konkrete tiltak.
Konferansen arrangeres på Høgskolen i Lillehammer. Til konferansen har vi invitert både forskere fra feltet, myndigheter og representanter fra brukerorganisasjonene.
Konferansen er gratis og inkluderer både konferansemateriell, lunsj og kaffe.
Påmelding skjer via linken "registrering" til venstre. Vel møtt!

Penger til besvær 2008

Konferansen arrangeres 20. - 21. oktober i Stavanger av NAV i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

PhD course mediaproduction

PhD course – Media production studies

1-2 November 2008, Lillehammer, Norway

Today we notice a renewed interest for media production studies. Media production can be studied in a number of ways – varying from macro structures, economic and organisational models, detailed case studies of programs/series/editorial boards, relations between journalists and their sources, to media’s views of their audiences. What they have in common is that are situated in the triangle between media organisations, texts and society.

Productions studies involve a number of theories, methodologies and ethical dilemma’s that research has to deal with. Lillehammer University College and the University of Bergen invite PhD student to a PhD course in media production studies. The course will combine lectures by prominent scholars in the field, with presentations of papers and individual tutoring. There will be ample opportunity to discus personal experience with practical, methodological and ethnical issues students have – or may expect to encounter – in their work.

The course will be arranged in conjunction with the conference of the Norwegian Media Research Association to be held in Lillehammer, 30-31 October. We have invited the keynote speakers of the conference (prof. Georgina Born, prof. Robin Nelson, prof. Brian Winston) to participate in this course that will be held on Saturday 1st and Sunday 2nd November in Lillehammer, Norway.

The course is open for all PhD students who are involved in the study of media production. Maximum number of participants: 15. Students are required to send an abstract of their paper (200 words) when they apply. The course is free of charge, but students are expected to pay their own travel and accommodation.

A short paper (4-6000 words) is due in advance of the seminar. The paper will be discussed in groups – each participant will present his/her paper and will be opponent for another. The participants will also have an individual tutorial based on their paper. After the seminar a new, final version of the paper is expected. Participation in the course and accepted final paper will give 5 ECTS credits.

KlinIKT 2008

Kunnskapsbasert praksis i praksis?!

Nasjonal konferanse om IKT-støttet kunnskapsbasert praksis

Scandic Hotell, Hamar - 6. og 7. november 2008

Konferansen satte søkelyset på IKT-støttet kunnskapsbasert praksis og evidensbasert medisin, som nå er på full fart inn i helsevesenet. Elektroniske systemer for beslutningsstøtte- og dokumentasjon har potensial til å revolusjonere administrasjon og søk av informasjon. Samtidig hevder kritiske røster at denne ”objektiviseringen” av klinikken og praksis har flere negative sider, ikke minst at pasienten kommer ut av fokus og at legens og øvrig helsepersonells kliniske blikk nedvurderes.

Dessuten, hvilke utfordringer har organisering og ledelse i møtet med IKT-støttet kunnskapsbasert praksis? Hvilke muligheter finnes og hva krever det av endring? Tør vi organisere slik at vi utnytter IKT-verktøyene maksimalt. Hvilke gevinster kan vi forvente; som pasienter, pårørende, ansatte og samfunn? Og under lurer IKT-systemene, med sine tilhørende spørsmål om kompetanse, sårbarhet, datasikkerhet og personvern.

Målgruppen var ledere, helsepersonell, IT-ansatte, lærere og forskere i helseforetak, kommuner, og universitet og høgskoler. Konferansen vil også være av interesse for passientorganisasjoner, politikere og andre med interesse for IKT-støttet kunnskapsbasert praksis.

Konferansen var et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer.

The 6th Nordic Conference on Sociodynamic Counselling

Counselling in new contexts

The 6th Nordic Conference on Sociodynamic Counselling takes place from 20th to 22nd of May in Lillehammer, Norway.

The 6th Nordic Conference consist of two conferences. The first day is an open conference primarily for Norwegian counsellors, but it is also open for participants from Nordic and Baltic countries. This first day we will focus on sociodynamic counselling from different perspectives through lectures and workshops. The conference venue will be Lillehammer University College.

The second conference starts the 20th of May in the afternoon and will be held at the Quality Hunderfossen Hotel & Resort, 15 minutes by buss from Lillehammer.

Studiekvalitetsdagene ved HiL

Velkommen til Studiekvalitetsdagene ved HiL!

Dagene gjennomføres tirsdag 15. - torsdag. 17. april 2008. Tirsdag og torsdag er programmet åpent for alle studenter og ansatte ved HiL med felles foredrag og diskusjoner. Onsdag, og siste økt tirsdag, er det lagt opp til diskusjoner mellom studenter og ansatte både på studienivå og på avdelingsnivå.

Formålet med dagene er å rette oppmerksomhet mot studiekvaliteten og hvordan både ansatte og studenter kan bidra for å oppnå bedre studiekvalitet ved HiL.

Alle ansatte og studenter inviteres med på studiekvalitetsdagene.

I venstre meny kan du

 • melde deg på fellesprogrammet tirsdag 15. og torsdag 17. april (se programmet)
 • se programmet (dette blir oppdatert og det blir lagt ut mer informasjon etter hvert)

Fagseminar i karriereveiledning

Høgskolen i Lillehammer og nordisk nettverk for sosiodynamisk veiledning inviterer til fagseminar i karriereveiledning tirsdag 20. mai 2008.

Sosiodynamisk veiledning er en av flere metoder innen karriereveiledning. Metoden tar utgangspunkt i den dynamikk som kjennetegner vårt samfunn i dag ved å fokusere på at veiledning er et samarbeidsprosjekt mellom den veiledningssøkende og veileder. Dette fagseminaret vil gi en introduksjon av sosiodynamisk veiledning i et samfunnsperspektiv, og spesielt fokusere på praktisk og metodisk bruk i veiledning. Noen av de fremste karriereveilederne i Norden vil bidra med foredrag og workshops på seminaret.

Fagseminaret er aktuelt for rådgivere/veileder i offentlig og privat sektor, så som utdanning, NAV, karrieresentere og bedrifter. Seminaret blir arrangert på Høgskolen i Lillehammer.

Nasjonalt nettverk for karriereveiledning

Nasjonalt nettverk for karriereveiledning er ett av flere kompetansenettverk med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Målet er å utvikle kvalitativt gode studietilbud i karriereveiledning ved høgskoler og universiteter. Arbeidet har vært i gang siden 2006 og det er i dag ca 10 høgskoler som er aktivt med i nettverket. Ledelsen av nettverket er lagt til Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Akershus. Det er ca 2 samlinger i året i nettverket, der faglige diskusjoner og videreutvikling av studier er tema. Nettverket har tett kontakt med praksisfeltet og det som skjer nasjonalt på fagfeltet.

Nyheter:

 • En fyldig webside om multikulturell veiledning er lagt til under Nyttige lenker. Se for eksempel artikkelen Multicultural competence - an introduction, by Vagn Særkjær.
 • Konferansen Sosiodynamisk veiledning foregår 20. - 22. mai på Lillehammer. Alle i nettverket er invitert til å delta.

Nasjonalt nettverk for kvalitetsvurdering

Læringssenteret ga høsten 2001 Høgskolen i Lillehammer oppdraget med å danne et nettverk for skolebasert vurdering. Nettverket har nå skiftet navn til Nasjonalt nettverk for kvalitetsvurdering. Nettverket finansieres av Utdanningsdirektoratet og de tildelte midlene skal benyttes til nettverk for kompetanseutvikling innenfor feltet skolevurdering.

Mål for nettverksarbeidet er:

 • å bidra til å koordinere og kvalitetssikre den kompetanseutvikling som tilbys lærere og skoleledere.
 • å synliggjøre en mer helhetlig kompetanseutvikling, i tråd med lov-, regel- og læreplanverk.
 • å bidra til å heve høgskolenes og universitetenes kompetanse som tilbydere av kompetanseutvikling

Nyheter

Vurderingskonferanse 15. og 16. januar 2008

Nasjonalt nettverk for kvalitetsvurdering og Nasjonalt nettverk for elev- og lærlingvurdering samarbeider om denne spennende konferansen i Hafjell. Spennende plenumsforedrag og et mangfoldig sesjonsprogram bør gjøre denne konferansen aktuell for alle som er opptatt av skole. Klikk overskrift for mer informasjon.

The school - a learning organisation

Nettverket arrangerte en internasjonal konferanse om skolen som lærende organisasjon på Lillehammer 7. - 8.april 2008. Presentasjoner fra konferansen finner du på konferansens nettsider (klikk på overskriften)

Nettverksmøte sept 08
Neste møte i nettverket blir på Høgskolen i Vestfold 16. september. De som ønsker overnatting må gi beskjed til Halvor Bjørnsrud innen 15. august.

Konferanse januar 2009
En vurderingskonferanse på Lillehammer 15. og 16. januar 2009 er under planlegging i samarbeid med nasjonalt nettverk for elev- og lærlingvurdering

13. Medieforskerkonferansen

Norsk medieforskerlags konferanse 2008 ble arrangert på Lillehammer den 30. – 31. oktober. Arrangør for konferansen var Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap.

Konferansen hadde to tema som gjensidig belyser hverandre: Medieproduksjon og medieetikk. Hvert tema ble drøftet i to plenumsforedrag av velrenommerte forskere. Når det gjelder medieproduksjon, inviterte vi professor Robin Nelson fra Manchester Metropolitan University og professor Georgina Born fra Cambridge University. De medieetiske foredragene ble holdt av professor og tv-produsent Brian Winston fra University of Lincoln. Foredraget ble etterfulgt av en paneldebatt om etikk i mediene. Debattinnlegg ved Per Edgar Kokkvold (Generalsekretær Norsk Presseforbund) og Svein Brurås (1. amanuensis Høgskulen i Volda).

Det øvrige programmet bestod av framlegg og diskusjon av paper i arbeidsgrupper som ble arrangert i parallellsesjoner. Konferansens første dag ble avsluttet med middag og sosial samvær på konferansehotellet.

Mer om konferansen er å finne i menyen til venstre.

Universitetskonferansen for Innlandet

Velkommen til universitetskonferansen for Innlandet!

Styringsgruppa for Prosjekt Innlandsuniversitetet har med dette gleden av å invitere til universitetskonferansen for Innlandet på Høgskolen i Lillehammer, 1. april 2008.

Universitetskonferansen for Innlandet er en årlig møteplass for høgskolene og nærings- og samfunnsliv i regionen. Med konferansen ønsker vi å utvikle partnerskap som kan være til gjensidig nytte for utviklingen av et universitet i Innlandet.

Ambisjonen med Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) er å utvikle et universitet i Innlandet med utgangspunkt i dagens høgskoler. Dette kan bli en motor for utviklingen av Innlandsregionen. Denne utviklingen vil kreve betydelig faglig innsats, utstrakt samarbeid mellom høgskolemiljøene og regionens samfunns- og næringsliv, samt evne til nytenking, prioritering og vilje til handling.

I juni 2007 fikk vi på plass et utdypet avtaleverk for universitetssatsingen, med konkretiseringer av den faglige, organisatoriske og finansielle framdriften fram mot en universitetssøknad i 2012. Vi har inneværende studieår 500 studenter inne på 15 mastergradstilbud finansiert av PIU. Vi arbeider videre med doktorgradssatsing innen seks områder, der den første doktorgradssøknaden allerede er sendt inn for godkjenning og ytterligere to søknader forventes innsendt i løpet av våren 2008. Dette er sentrale bidrag for å sikre en styrket kompetanseutvikling i Innlandsregionen i årene framover.

Utvalget for høyere utdanning (Stjernø-utvalget) la 22.01.08 fram sin rapport, NoU 2008:3 Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning. Utvalgets forslag for den framtidige strukturen i universitets- og høgskolesektoren innebærer at dagens 38 utdanningsinstitusjoner blir redusert til 8 flercampusuniversiteter, og Innlandsuniversitetet er ett av disse.

Tema for årets konferanse er ”Framtida for høyere utdanningsinstitusjoner i distriktene”. Vi vil få en gjennomgang av anbefalingene fra Stjernø-utvalget, se nærmere på hvordan vi kan sikre et bedre samspill mellom næringsliv og universiteter/høgskoler i distriktene, og få innblikk i veien fra høgskole til universitet i Agder. Avslutningsvis får vi en gjennomgang av PIUs betydning for utviklingen innen forskning og høyere utdanning i Innlandet.

Vi ønsker deg velkommen til en spennende konferanse!

Harald Landheim

Prosjektdirektør

Den andre nasjonale helserettskonferansen

Høgskolen i Lillehammer arrangerte den 22. – 23. februar 2007 den første nasjonale helserettskonferansen. Konferansen var den første i rekken av årlige konferanser. Vi ønsker gjennom dette tiltaket å etablere en nasjonal arena for målgrupper i helsesektoren med behov for faglig påfyll og oppdatering innen helserett. Målet er å gjøre regelverket som regulerer rettigheter og plikter kjent og øke bevisstheten omkring de ulike aktørers ansvar.

Den andre nasjonale helserettskonferansen ble arrangert på Lillehammer den 10. – 11. mars 2008 med økonomisk støtte fra Sykehuset Innlandet. Hovedtema for konferansen var pasientautonomi og helsetjenestens hjelpeplikt. For program og presentasjoner fra konferansen - gå videre i menyen til venstre. Vi takker de 230 fremmøtte og ønsker dere og nye deltakere velkommen til neste års helserettskonferanse. Når konferansen er plassert vil det bli lagt ut informasjon på nettsiden "konferanser.hil.no/helserett09".

Den 3. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming arrangerte den tredje nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemming i Bergen 6. - 7. oktober 2008. Hovedtemaet for konferansen var ”Normalitetstyranniet”. Debatten om normalitet er i dag sentral både i funksjonshemmedes organisasjoner og innenfor internasjonal og nasjonal forskning. Det tas til orde for en større åpenhet for mangfold og variasjon, og normalitet avvises som mål i funksjonshemmedes identitetspolitikk. Samtidig kan en slik utvikling føre til usynliggjøring og ignorering av funksjonshemmedes spesielle behov for tilrettelegging og tjenester i ei tid da nyliberale strømninger er på frammarsj og utgifter til offentlige tjenester er under press.

Følgende plenumsforelesere belyste tematikken fra ulike innfallsvinkler.:

 • Professor Anne Waldschmidt, Universitetet i Köln
 • Forsker Ingunn Moser, TIK-senteret, Diakonhjemmet Høgskole
 • Forsker Jan-Kåre Breivik, Rokkansenteret, Universitetet i Bergen
 • Professor Mårten Söder, Universitetet i Uppsala.

I programmet finnes både papers og presentasjoner fra konferansen.

School

The school - a learning organisation?

Conference on evaluation and quality work in school

7 - 8 April 2008, Lillehammer, Norway

On these pages you will find updated information on the programme, practical information and presentations from the conference.

2. fremmedspråksdidaktikk for lærere

Nasjonale etterutdanningskurs i fremmedspråkdidaktikk for lærere

Kurset er et gratis tilbud til lærere i andre fremmedspråk enn engelsk som ønsker å få høyere kompetanse innenfor fremmedspråksdidaktikk og fordypet innsikt i Kunnskapsløftet.

Kursene gjennomføres over fem dager (2+2+1) på følgende ni steder i landet:

 • Halden
 • Oslo
 • Lillehammer
 • Kristiansand
 • Stavanger
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Alta

Målsettinger for kurset er å gi deltakerne:

 • ulike metoder for kommunikativ språkopplæring og tilpasset opplæring
 • kjennskap til IKT-verktøy og hvordan disse kan brukes konkret i undervisningssammenheng
 • forståelse av praktisk tilnærming til fremmedspråksundervisning (med hovedvekt på muntlig språkferdighet, litteratur og kultur)
 • nettverksbygging mellom fremmedspråkslærere (lokalt, regionalt, nasjonalt)

Kursene blir arrangert av Høgskolen i Østfold (HiØ) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) på oppdrag fra Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Mer om kursenes innhold er å finne i kursplanen i menyen til venstre. For mer informasjon, kontakt may.kunz@hil.no

Påbyggingskurs i spansk kulturkunnskap for lærere på den Dominikanske Republikk

Høgskolen i Lillehammer inviterer lærere som underviser i spansk på ungdomstrinnet og i den videregående skole til et kurs i spansk kulturkunnskap. Målet med kurset er å gi deltakerne;

 • en fordypning i spansk språk, mennesker, kultur og historie
 • bedre forståelse av det spansktalende Amerika
 • høyere og rikere kvalitet i språkundervisningen

Kurset starter opp med en startsamling på Lillehammer den 24. – 25. januar. I tillegg til å få praktisk info om reisen og møte medstudentene er det også et faglig program.

Vi skal ha forelesninger og et foredrag. Forelesningene er en del av forberedelsene til det faglige innholdet i kulturkunnskapsdelen av oppholdet i Den Dominikanske Republikk (DR), og omhandler forholdet mellom Dominikanske Republikk og Haiti samt en generell innføring i tematikken ”migrasjon i latin-Amerika”.

Vi skal også få et foredrag om Dominikanske Republikk og Haiti fra en av de nordmennene som kjenner området best, nemlig Petter Skauen fra Kirkens Nødhjelp.

Skauen er spesialrådgiver for fred og forsoning, og har vært ansatt i Kirkens Nødhjelp siden 1976. I 2006 vant han Blanche Majors forsoningspris for sitt langvarige virke i freds- og forsoningsprosesser rundt om i verden, og da særlig i Latin-Amerika. Skauen er en av hovedmennene bak fredsavtalen som i 1996 fikk slutt på en 36 år lang borgerkrig i Guatemala. Han blir også mye brukt av Utenriksdepartementet i arbeidet med forsoningsprosesser i Mellom-Amerika. Nå arbeider Petter Skauen med freds- og demokratiseringsprosessen på Haiti, og med forsoning mellom Haiti og Den dominikanske republikk. Dette arbeidet gjør han i nært samarbeid med Utenriksdepartementet. Vi er både glade og stolte over at Petter Skauen tar seg tid til å besøke oss i forberedelsen til reisen vår.

I perioden 14. februar – 2. mars 2008 arrangeres et intensivt spanskkurs på den Dominikanske Republikk med undervisning, gjesteforelesninger, studiebesøk, oppleve landets språk og kultur ved å bo i vertsfamilier og mye mer.

Frist for å søke kurset var 25. november. Da vi fortsatt har noen ledige plasser tar vi fortsatt mot nye søknader og foretar fortløpende opptak. For mer informasjon om kursets innhold og praktiske sider, klikk deg inn på linkene til venstre.

Kurset arrangeres med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research

17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research

25th - 28th September 2008, Lillehammer, Norway

The 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research was held in the town of Lillehammer, Norway. The theme of the conference was:

"Developing tourism attraction in nature and cultural landscape"

The conference maintained the tradition of being a 4-day conference, starting on Thursday with a welcome reception, then two days with a combination of keynote speakers and paper presentation in a series of parallel sessions devoted to central issues of tourism research and ending on Sunday with a tour of Lillehammer.

With 100 papers the symposium gave a wide range of topics within the tourism and hospitality research to choose from and the oportunity to exchange professional expertise with researchers from all over the world at the 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research in Lillehammer.

TIDE

Fjernsyn i digitale omgivelser

Lillehammer 22. - 23. november, 2007

Forskningsprosjektet 'Fjernsyn i digitale omgivelser' er et paraplyprosjekt som knytter sammen ulike delprosjekter som hver for seg tar utgangspunkt i hovedmålet for prosjektet: å analysere konsekvenser av digitalisering, konvergens og nye medier for fjernsyn.

TiDE prosjektet inviterer interesserte forskere og medieprofesjonelle til å komme til konferanse på Lillehammer den 22. til 23. november. Vi har invitert tre framstående utenlandske forskere og to sentrale aktører fra det norske miljø til å innlede. Dessuten presenteres resultatene fra TiDEs delprosjekter. Seminaret er gratis (bortsett fra middagen) men vi vil gjerne at du melder deg på for å få oversikt over antallet deltakere.

Kulturnatt

17.10.08

Kulturnatt 2008 i bilder

Bilder fra gårsdagen finnes her

16.10.08

Da er vi i gang!

I dag viser kalenderen 16. oktober, og dagen vi alle har gledet oss til har endelig kommet!
Fra nå og utover natten går det slag i salg, og vi håper og tror at alle skal klare å finne noe de synes er spennende i programmet!

Vi ønsker alle vel møtt til en morsom, lærerik, spennende, strålende, minneverdig, kulturell, givende og horisontutvidende natt i Lillehammer!

Se programmet her, og hvis du er usikker på hva som skjer hvor, kan du finne ut av det ved å ta en titt på kartet!

Vi sees!

15.10.08

Flere programoppdateringer

Vi får fortsatt inn oppdateringer til programmet, de nyeste forandringene følger:

Fretex
Moteshowet dessverre avlyst

Oliven
Nansenskolens opptreden flyttes til 21.30 - 22.30

Ringo Leker
Klovn utgår, i stedet kommer det tryllekunstner!

Se resten av programmet!

13.10.08

KUNST OG VIN – EN SMAK AV ITALIA - fortsatt plasser!

Under Kulturnatt 2008 blir det avholdt vinsmaking i kaféen på Lillehammer kunstmuseum. Eli Aronsen fra Gaia Wine & Spirits guider deltakerne inn i den vidunderlige verden av italiensk vin. Hun lærer bort grunnleggende kunnskap om vinsmaking, vin til mat og italienske vindistrikter, og du får smake fire av Gaias fortreffelige viner.
Vi oppfordrer alle til å ta på seg "vinbrillene", og gripe denne unike sjangsen til å lære litt om noe man kanskje drikker ofte, men muligens ikke vet så mye om(?)

Påmelding til 61 05 44 60 eller post@lillehammerartmuseum.com.
Også mulighet for påmelding på stedet! Begrenset antall plasser. Kr. 100.

Lurer du på hvor ting skjer under Kulturnatt 2008? Sjekk kartet!

10.10.08

Forandringer i programmet

Kulturnatt 2008 nærmer seg med stormskritt, og vi gleder oss alle til det braker løs torsdag neste uke. Vi får stadig inn nye innslag/oppdateringer til programmet, så vi anbefaler alle å ta en titt på det oppdaterte programmet!

Under følger en oversiket over de seneste forandringene:

Plan B:
Grafittikurset starter 14.30 i stede for 15.00, og dekoreringen av veggen på Plan B vil "Børni" starte med kl 17.00 i stede for 19.30

Fortsatt mange ledige plasser - påmelding hos Plan B

Oliven:
Nytt innslag! 20.00-21.00: Nansenskolen presenterer: Nye røster
Elever ved skrivekunstlinjen på Nansenskolen gjentar suksessen fra de to siste årene med en litterær aften på Oliven. Elevene vil lese egne tekster.

Rica:
For påmelding til cognac-smakingen send mail til ricke.heiberg@rica.no. 100kr for deltagelse betales på stedet.

Fabrikken:
Nytt innslag! Fra 17.00 Fabrikken Radio med Ove Thorsrud skaper stemning i gangene.

Nytt innslag! 18:00: Åpning av utstillingen: Konstantvariabel av Egil Martin Kurdøl
Finner sted i Produksjonshallen.

Se programmet for mer info!

30.09.08

Get Lucky - As Seen On TV...!

Forrige fredag var alpinisten Aksel Lund Svindal gjest på Senkveld med Thomas og Harald. Der snakket han blant annet om den norske skifilmen "Get Lucky", som hadde premiere i Oslo 20. september.
Vi er stolte over at vi, i samarbeid med folka bak "Get Lucky", kan vise nettopp denne prisbelønnede og medieomtalte filmen under Kulturnatt.
Filmen vises på Stortorget klokken 21.00, og det koster ingenting å se den.
Før visningen er det mulig å delta på Field Railjam hvor flere av kjørerne fra "Get Lucky" også deltar!
Dette er helt klart noe for alle nordmenn født med ski på beina!

Se trailer for "Get Lucky" her

Mer info i programmet

24.09.08

Programmet ligger ute!

Vi er stolte over å kunne meddele at programmet for årets utgave av Kulturnatt nå er ferdig! Vi synes vi har klart å lage et spennende og variert program, som vi tror inneholder noe for alle og enhver. Ta en titt på programmet, og sjekk om du finner noe du liker!

PS. Husk å sette et stort kryss i kalenderen din på 16.oktober, dette vil du ikke gå glipp av!!

Du finner programmet her

18.09.08

Kulturnatt 2008 nærmer seg

Fjorårets Kulturnatt ble en stor suksess, og endelig er arbeidet med årets arrangement i gang!

16. oktober går Kulturnatt 2008 av stabelen. Dette er også åpningsdagen av festivalen DølaJazz, noe som betyr et Lillehammer sentrum fullt av aktiviteter, musikk og liv hele dagen og kvelden, til ut i de sene nattetimer. På programmet vil det bli noe for alle; alt fra vinsmaking til longboard-verksted, samt overraskelser og underholdning på serveringssteder og i butikker.

Hvis du vil være med og bidra, er frist for innsending av forslag 20. september. Ta gjerne kontakt med gode idéer! Det endelige programmet blir offentliggjort 24. september.

Nettsidene vil bli løpende oppdatert, så følg med!

Vi gleder oss!

17. nettverkskonferansen i universitets- og høgskolepedagogikk

Den 17. nettverkskonferansen i universitets- og høgskolepedagogikk

Høgskolen i Lillehammer, 24. - 25. oktober 2007

Tema for årets konferanse var ”Kvalitet i studier: fra ”new management” til ”eksistens”. Deltakere på konferansen var faglig tilsatte, bibliotek- og it-ansatte, samt faglige og administrative ledere fra 26 universitet og høgskoler i Norge, Sverige og Danmark, samt representanter fra offentlige myndigheter – i alt 130 deltakere. Arrangør var nettverket for høgskolepedagogikk ved høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. Konferansen ble arrangert på HiL den 24. – 25. oktober. Konferansen fikk økonomisk støtte fra Lillehammer Kunnskapspark, TIDE/Norges forskningsråd og Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for samfunnsfag. Mer om konferansen finner du bak menyen til venstre.

SAP-brukerforum

Det vises til invitasjon til SAP-brukerforum som i 2007 skal avholdes 11.- 12. september på Høgskolen i Lillehammer. Vennligst gå inn her for å registrere din påmelding. Påmeldingsfrist 20. juni 2007.

SAP brukeforum arbeidsutvalg ønsker velkommen til Lillehammer!

Program og hotellbestillingsinformasjon.

Norsk filmseminar 2009

Høgskolen i Lillehammer (HiL) ønsker for tredje gang velkommen til Norsk filmseminar med nyere norsk film som tema. Filmseminaret arrangeres på HiL tirsdag 5. mai 2009.

Seminaret er gratis, deltagerne må imidlertid selv dekke reise og opphold.

-

Diverse2007

DIVERSE 2007

The Diverse conference 2007 in Lillehammer, is history. Now we are focusing on the next conferences.

Diverse 2013, Osnabrück, Germany

Diverse 2012, Leuven, Belgium

Diverse 2011, Dublin, Irland

Diverse 2010, Portland, Maine, USA

Diverse 2009, Aberystwyth, Wales

Diverse 2008, Haarlem, Netherlands

Diverse 2006, Glasgow

Diverse 2005, Nashville

Diverse 2004, Amsterdam

Diverse 2003, Derby

Diverse 2002, Banff, Canada

Diverse 2001, Derby, United Kingdom

To all of you, who participated in Lillehammer, we want to thank you for your wonderful contribution to the sense of friendship, excitement and knowledge exchange "under the midnight sun".

On behalf of the Organization and Conference committees and the staff members,

Prof. Aase Schibsted Knudsen.

"We see you in Osnabrück"

Folder 20©05 Høgskolen i Lillehammer, 2626 Lillehammer,Telefon tel: 61 28 80 00, Mail e-post: postSPAMFILTER@hil.no
Powered By eZ Publish CSS XHTML